CEMENTTEST PROJEMİZ KABUL EDİLDİ Albüm
20 Ocak 2016 Çarşamba, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi (CemenTTest)" Projemiz, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme makamı olduğu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı ve Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı kapsamında hibe almaya değer görüldü.

18 ay sürecek olan 235.788 Avro bütçeli Projemiz faaliyetlerine 01 Şubat 2016 tarihi itibariyle başladı.
CemenTTest Projesi’nin genel hedefi; çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktır. Buna yönelik uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı kurarak, Sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel oluşturup bunun etkin bir şekilde kullanılması ile sektörde bir “iyi yönetişim” örnek uygulaması gerçekleştirilecek, hayat boyu öğrenme desteklenecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) uyum sağlanacaktır. Bu genel hedef temelinde CemenTTest Projesi’nin başarmayı amaçladığı özel hedefler; çimento sektöründe özel 3 ulusal meslek standardı (UMS) ve 3 ulusal yeterlilik (UY) hazırlamak, ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ÇESBEM)’in sınav ve belgelendirme süreçleri ile kurumsal prosedürlerini, mevzuatına uygun olarak yapılandırarak 3 UY üzerinden TÜRKAK tarafından akredite olmasını ve MYK tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.
Projemizin hedef grupları; yürütülecek faaliyetlere katılacak Sendikamız üyesi 2 çimento fabrikasında (Baştaş Başkent Çimento San. T.A.Ş. ve Limak Batı Çimento San. T.A.Ş. Ankara Şubesi) çalışan ilgili meslek elemanları, Projede ele alınan mesleklerle ilgili Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler ve sınav soru bankaları (SSB) ile sınav ve belgelendirme süreçlerinin oluşturulmasında yer alacak alan uzmanlarıdır. Bu doğrultuda Projemizden fayda sağlayacak nihai paydaşlar ise; Sendikamız üyesi olup hibe kapsamı dışında kalan çimento fabrikaları ve çalışanları. Sendikamız üyesi olmayan işletmeler ve çalışanları, çimento sektöründe çalışacak gençler, öğrenciler; Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) oluşturulması süreci ile ilgili tüm kamu kurumları, mezunları çimento üretim sektöründe istihdam edilen/edilebilecek eğitim kurumları, çimento üretim süreciyle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar olarak sıralanmaktadır.