Tüm Duyurular

Linkler
Proje Websitesi
GEKSANDER Websitesi
TRH3.1UYEP2/P-03/24 Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerini...
Proje Genel Bilgileri
Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) atık ve geri kazanım sektöründe ortak paydalar yaratılması, sektörün kurumsallaşması ve bilimsel temeller üzerinde yükseltilmesi ve üyelerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlarıyla 2009 yılında Ankara'da kurulmuştur.
Dernek üyeleri;
– Atık madeni ve bitkisel yağların,
– Ömrünü tamamlamış lastiklerin,
– Endüstriyel tehlikeli ve tehlikesiz atıkların,
– Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların,
– Ambalaj atıklarının,
– Solvent atıklarının ve
– Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının geri dönüşümünü yaparak ekonomiye geri kazandıran, bu mümkün olmadığı takdirde bertarafını sağlayarak insan, toplum ve çevre sağlığını koruyan çok sayıda sanayiciden oluşmaktadır.
VOC-Test Merkezleri-II Hibe programı kapsamında çevre sektöründe Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEKSANDER)’nin “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması” isimli proje teklifi başarılı bulunarak hibe almaya hak kazanmış; Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IKG PRO) ile hibe sözleşmesi imzalanarak 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle proje uygulanmasına başlanmıştır. 20 ay sürecek olan proje Eylül 2017’de tamamlanacaktır.
Genel Amacı
Atıkların geri kazanımı, toplanması, depolanması, taşınması ile atığın yeniden işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli olan işgücünün geliştirilmesi, sektördeki eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve HBÖ kültürünün devamlılığının sağlanması.

Özel Amacı
1)Atıkların çevre mevzuatına uygun şekilde geri kazanımının sağlanması için gerekli olan nitelikli işgücünü sağlamak;
2)Geri kazanımı sağlanacak ürünlerin toplanması, depolanması ve atığın yeniden işlenmesi için gerekli nitelikli işgücüne yönelik eğitimleri sağlamak;
3)Sektördeki insan kaynağının geliştirilmesi için 3 meslek standardı ve yeterliliğini oluşturmak;
4)VOC-Test Merkezini kurmak;
5)Sektörle ilgili olarak AB ülkelerindeki gelişmeleri takip ederek iyi uygulama örneklerini transfer etmek;
6)Sektördeki firmaların nitelikli iş gücüne yönelik sorun ve ihtiyaçları saptayarak çözüm önerileri üretmek;
7)Sektörde çalışan iş gücünün nitelik kazanmasıyla sürdürülebilir çevresel korumayı desteklemek

Beklenen Sonuçlar
1)Sektörde etkin ve nitelikli işgücü yetiştirilecektir
2)Geri Dönüşüm ile ilgili 3 adet mesleki standart ve yeterlilik oluşturulacaktır
3)VOC-Test Merkezi kurulacaktır.
4)Geksander üyesi firmaların kurumsal ve maddi kapasiteleri geliştirilecektir
5)Sektördeki firmaların sorunlarına yönelik rapor hazırlanması ile devlet tarafından geliştirilecek politikalara kaynak oluşturulacaktır
6)Çevrenin korunmasına yönelik gerçekleştirilecek diğer projelere zemin oluşturulacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-3 adet meslek standardı ve yeterliliği hazırlandı.
2-Almanya ve Avusturya'ya 2 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
3-137 işletmeye anket uygulanmış ve 1 adet sektörel ihtiyaç analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları raporlaştırılarak ilgili aktörlerle paylaşılması için 250 adet bastırılmıştır.
4-Antalya,Ankara,İzmir,Konya,İstanbul,Mersin illerinde toplamda 671 kişinin katılımıyla 8 adet mesleki sınav ve belgelendirme seminerleri düzenlenmiştir.

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER)
Tel:3122153551 Faks:3122153552