Tüm Duyurular

Linkler
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi
TRH3.1UYEP2/P-03/35 Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelend...
Proje Genel Bilgileri
Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi (TEST- OR)

Türkiye genelinin %27’si orman alanıdır. Orman köyleri değişik şekillerde tanımlanmıştır. Gerek 6831 sayılı Orman Yasası’nda ve gerekse Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliğinde, “mülki sınırları içinde orman bulunan köyler, orman köyü” olarak nitelendirilmiştir. Ülkemizde mevcut 20.080 adet orman köyünde 7 milyon 601 bin orman köylüsü yaşamaktadır. %40 oranındaki kırsal nüfusun, hemen hemen yarıya yakın kısmı ormanlarla değişik biçim ve boyutlarda ilişki içerisindedir. Ormancılık faaliyetlerinin diğer sektörlerle ilişkisi geniş düşünüldüğünde, (Su kaynakları yönüyle faydalanma, Odun Ürünleri faydalanması, Tarım ve Hayvancılık Ürünlerine alt yapısal faydalanma, Rekreasyonel faydalanma, Turizmin Faydalanması) şeklinde komplike bir faydalanma düşünüldüğünde ülke ekonomisine yaklaşık %25 üzerinde oranında katkı sağlayan bir sektördür. Ormancılık faaliyetlerinde çalışanların %70’i orman köylüleridir. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği ( ORKOOP )Türkiye genelinde 2500 kooperatifi ve 300.000 ortağı ile bu sektörde ekonomik alanlarda olduğu gibi mesleki alanlarda da hizmet veren en önemli kuruluştur. Bugün ormanlarımızdan kaliteli ve fonksiyonel faydalanmanın en üst boyutuyla düşünüldüğünde sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ve işletilmesi şeklinde ancak mümkün olabilecektir. Bugün ormancılık sektörünün en önemli sorunlarından biri kalifiye eleman ihtiyacıdır. Orman işçiliği dünyada ve ülkemizde en tehlikeli sınıfta yer Alan iş kollarından biridir. Her yıl ülkemizde, ormanlarda çalışan onlarca insan iş kazaları nedeniyle ölmekte, sakat kalmakta veya yaralanmaktadır. Bu olaylarda bilgi ve deneyim eksikliğinin de önemli düzeyde payı bulunmaktadır. Kalifiye elemanların niteliklerinin tanımlanmamış olması ve çalışanların vasıfsız işçi olarak görülmesi de bu sorunların giderilememesinin en önemli nedenidir. Geleneksel atadan kalma deneyimler ile yapılan çalışmalar yeterli olmamaktadır.
Projenin amacı ve hedefleri, milli gelirden en az pay alan kesim orman köylüsüdür. Orman köyleri de altyapı, sağlık ve eğitim imkânları bakımından toplumun diğer kesimlerine nazaran daha dezavantajlı durumdadır. Orman köylüsü ormandaki ağaçlandırmada, bakımda ve üretimde başlıca işgücü kaynağıdır. Orman yangınları karşısında en önemli destek gücüdür. Ormandan odun ve odun dışı tüm ürünlerin elde edilmesinde ve ekonomiye kazandırılmasında, korunmasında ve geliştirilmesinde temel insan kaynağıdır. Bu projenin hedefi ormancılık sektöründe faaliyette bulunan bu işgünün yeterliliklerini tanımlamak suretiyle Ormancılıkta Avrupa Standartlarına uygun üretim yapılmasına katkı sağlamak ve bunun bir sonucu olarak Orman köylüsünün mesleki hareketliliğini ve niteliklerini geliştirerek yaşam standartlarını iyileştirilmesini desteklemek en temel amaçtır. Bu amaçları gerçekleştirmede Proje; ormancılıkta henüz ele alınmamış olan mesleki standart ve yeterlilikleri tanımlamak, hem bunlar hem de daha önce tanımlanmış olan mesleklerde sınav ve Belgelendirme sistemini oluşturmak ve bunun için talebi desteklemekle hedeflerine odaklanmaktadır. Böylece bu hedeflerin Proje bağlamında bütünlüğü ve birlikte oluşturacağı yapı, Ulusal yeterlilik sisteminin ormancı sektöründe de uygulanmasını sağlayacaktır.
Genel Amacı
İş piyasası ihtiyaçlarına uygun olarak Ormancılık sektörünün UYS' ne dahil edilmesini ve hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, bu alanda işgücü arz ve talep arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır.

Proje bu bağlamda, ormancılık sektöründe hâlihazırda çalışan ve/veya gelecekte çalışacak olan işgücünün mesleki niteliklerini geçerli ve güvenilir bir sistem dâhilinde belgelendirerek, orman ürünleri olarak ülkenin ulusal ve küresel pazarda rekabet gücünü artıracak, böylece ormancılık sektöründeki hizmet kalitesini artırarak Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Özel Amacı
ORKOOP tarafından UMS ve UY hazırlanan ve MYK tarafından onaylanan 5 meslekte TÜRKAK ve MYK tarafından akredite olmuş, ormancılık sektöründe ilk sınav ve belgelendirme merkezini kurmak ve işletmektir. Proje bu yönüyle, ormancılık sektöründe çalışan/çalışacak olan işgücünün mesleki niteliklerini UYS kapsamında geçerli ve güvenilir bir sistem içinde ölçüp belgelendirerek bu iş kolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır.

Beklenen Sonuçlar
SONUÇ 1. Proje kapsamında geliştirilen ve MYK tarafından onaylanan 3 UY,

SONUÇ 2. Ormancılık alanındaki 5 meslekte geliştirilmiş yazılı ve pratik SSB,

SONUÇ 3. MYK ve TÜRKAK Prosedürlerine uygun bir şekilde idari, teknik, mali boyutlarıyla yapılandırılmış, ilgili prosedür ve yapıları oluşturulmuş TEST-OR Sınav ve belgelendirme merkezi,

SONUÇ 4. İlgili standart, mevzuat ve prosedürlere göre, MYK ve TÜRKAK’a akreditasyon başvurusu kabul edilmiş TEST-OR,

SONUÇ 5. Beş meslekte MYK mevzuatı ve TS EN ISO/IEC 17024 (2012) standardına uygun şekilde gerçekleştirilmiş, 75 adayın katıldığı pilot sınav ve bu sınava göre geçerliliği ve güvenilirliği analiz edilmiş 5 SSB.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi (TEST-OR) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SS TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ (OR-KOOP)
genelmudur@orkoop.org.tr Tel:3124406457 Faks:3124404711