Tüm Duyurular

Linkler
Ayancık Kaymakamlığı
TRH1.2.PYEIS/P-03/640 Kırsal Turizme Dayalı Yenilikçi İstihdam Projesi
Proje Genel Bilgileri
Hibe Sözleşmesi Faydalanıcısının Adı:
Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

İrtibat kurulacak kişinin adı ve unvanı:
Rıdvan Ünal,Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü

Proje ortaklarının adı:
Ayancık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu
Sinop Kültür Ve Turizm Derneği

Proje başlığı:
Kırsal Turizme Dayalı Yenilikçi İstihdam Projesi

Sözleşme numarası:
TRH1.2.PYEIS/P-03/640
Raporlama döneminin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi:
01.03.2016-31.08.2016

Hedef ülke(ler) ya da bölge(ler):
Sinop’un Ayancık İlçesi Bakırlı Zaviye Köyü

Nihai faydalanıcılar ve/veya hedef gruplar:
Sinop İli Ayancık İlçesinde yaşayan eğitim seviyesi düşük ve/veya erken yaşta okulu bırakmış olan 18-29 yaş arası 30 işsiz genç bireydir.
Nihai Faydalanıcılar ise tahmini olarak 90 kişiden oluşan gençlerin aileleri ile,adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 22.191 kişiden oluşan Ayancık halkıdır.

Faaliyetlerin yapılacağı iller:
Sinop Ayancık İlçesi Bakırlı Zaviye Köyü
Karabük İlinin Safranbolu İlçesi
İzmir’in Selçuk İlçesi Şirince Mahallesi
Sinop İli Ayancık İlçesinde yaşayan eğitim seviyesi düşük ve/veya erken yaşta okulu bırakmış olan 18-29 yaş arasında bulunan, 30 işsiz genç bireye Kırsal Turizm, Ahşap Restorasyon teorik ve pratik eğitimleri ve Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerinin verilmesinin hedeflendiği ve bu sayede işsizliğin azaltılması ve kırsal turizmin yaygınlaştırılması sonucu beklentisiyle sunmuş olduğumuz projemiz,karşılıklı sözleşmenin imzalanmasıyla 01.03.2016 tarihinde başlamıştır.
30 kişiden oluşan Hedef grubumuzun en temel sorunu işsizliktir. Her hangi bir mesleği olmadığından dolayı köyden göç etmemiş, öz güveni gelişmemiş bireylere Ahşap Restorasyon,Kırsal Turizm ve Girişimcilik eğitimlerinin verilmesiyle meslek öğrenerek rahatlıkla iş bulma imkânı elde edebilmelerinin sağlanması ile proje genel amacına ulaşılacaktır.
Ayrıca Ayancık ve yöresinin köy evleri mimari özellikleri bakımından diğer yörelerden belirgin farklılıklarla ayrılmaktadırlar. Bugün köylerden yaşanan göçler sonucunda büyük çoğunluğu boş kalan bu evlerin turizme kazandırılması ve Köy pansiyonculuğunun bölgede desteklenip yaygınlaştırılması yöreye ekonomik bakımdan büyük destek sağlayacaktır. Bölge turizminin çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi, bölgeye özgü doğal kültürel ve tarihi alanları yansıtan alternatif turizm faaliyetleri açısından önem arz eden yerlerin korunması, alt yapısının iyileştirilmesi, turistik değerlerin ön plana çıkarılması ve bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması ve pazarlanması çalışmalarının yurt içi ve yurt dışı platformlarda etkin kılınması gibi projenin özel amaçlarına ulaşılması da sağlanacaktır.
Faaliyet planlaması 6 ana faaliyet olarak ayrılmıştır. Bu ana faaliyetler şunlardır;
1-Hazırlık Faaliyetleri
2-Eğitim faaliyetleri
3-Çalışma Ziyaretleri
4-Lobi Faaliyetleri
5-Mesleki Danışmanlık Ve Kariyer Danışmanlığı ve Çıraklık Hizmetleri
6-Görünürlük ve Raporlama Faaliyetleri.
Genel Amacı
Proje, faaliyetleri neticesinde elde edilecek sonuçlarla değerlendirildiğinde
teklif çağrısının genel hedefi olan “Genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak
daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanması” unsuru ile direkt olarak
örtüşmektedir.

Özel Amacı
Proje, teklif çağrısının 7 özel hedefinden 4’ü ile direkt, geri kalan 3’ü ile
dolaylı uyumludur.
Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak; Projenin ana teması, işsiz gençlere piyasa
beklentilerine uygun mesleki nitelikler kazandırılması yoluyla istihdam edilebilirliklerini artırmaktır.
Gençlerin girişimcilik becerilerini artırmak; Verilecek eğitim modüllerinin içerisinde girişimcilik
eğitimleri önemli bir yer tutmaktadır.
İşgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek; Proje
kapsamında gerçekleştirilecek lobi faaliyetleri ile ahşap ev restorasyonu ve kırsal turizm
alanlarında faaliyet gösteren seçkin kuruluşlarla işbirliği ortamlarına yönelik yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilecektir.
Genç istihdamını destekleyici profil çıkarma, oryantasyon, eğitim, danışmanlık, iş deneyimi ve
eşleştirme hizmetlerini içeren bütüncül hizmetler sağlamak: Gençlere geleneksel ahşap ustalığı,
ahşap yapım-onarım teknikleri ve ahşap yapıların korunması, kırsal turizm adına ev
pansiyonculuğunun geliştirilmesi alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek, mesleki
rehberlik ve kariyer danışmanlığı sağlanarak meslek ve kariyer bilgileri firmalarda çıraklık yoluyla
artırılacaktır.

Beklenen Sonuçlar
Genel beceri eğitimlerine katılan genç sayısı (30),
Mesleki eğitimlere katılan genç sayısı (30),
Girişimcilik kurslarına katılan genç sayısı (30),
İşbaşı eğitim/Staj programlarına katılan genç sayısı (30),
Mesleki Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan genç sayısı (30),
Üniversiteler ile sanayi/sektörler arasında geliştirilen işbirliği modellerinin sayısı (2)
Katılım sağlanan fuar sayısı (2),
İşbirliği görüşmesi yapılan firma sayısı (10),
Çalışma ziyareti gerçekleştirilen iş ortamı sayısı (2 İlde 10 ayrı çalışma alanı),
Basılı ve görsel yayın materyali sayısı (Basılı: 11.500, Görsel:1),
Üniversiteler bünyesinde kurulan/ geliştirilen kariyer merkezlerinin sayısı, 1
Proje kapsamında hedef olarak belirlenen bölge, projenin dolaylı hedefi olarak tanımlanabilecek
Turizm sektörüne yatkın olmasına rağmen, gerek tanıtım, gerek yöre halkının vasıfsız işgücüne
(Beden İşçisi) yönelmesi, gerekse teknik ve/veya mali imkansızlıklar nedeniyle yetersizliği ön
plana çıkmış bölgedir. Proje kapsamında verilmesi planlanan mesleki eğitimler ile, katılımcıların
turizm alanında deneyim kazanarak iş arama ve bulmalarına doğrudan etki yapacaktır. Aynı
şekilde Ahşap Restorasyonu alanında verilen eğitim ile, günümüzde geçerli bir meslek olan Ahşap
Teknolojileri alanında deneyim kazandırılması hedeflenmiştir. Proje devamında, kendi işini kurmak
isteyen girişimcilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi de verilerek KOSGEB’den Hibe alma imkanları
sağlanacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kırsal Turizme Dayalı Yenilikçi İstihdam Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 AYANCIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
ayancikkaymakamligi@gmail.com Tel:3686131017 Faks: