Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/166 Muş İlinde Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi İçin Güç Birli...
Proje Genel Bilgileri
Muş’ta kayıtlı istihdamın artırılarak ildeki işsizliğin ve buna bağlı göç olgusunun azaltılması yoluyla sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmenin desteklenmesidir.
Proje Faaliyetleri
Faaliyet 1. Proje ve İstihdam Ofislerinin Hazırlanması, Proje Yönetiminin Belirlenmesi
Bu faaliyet kapsamında 4 alt başlıkta yürütülmesi planlanan işler aşağıda özetlenmektedir:
1.1. Proje Ekibinin Belirlenmesi: Projenin uygulama sürecinin başlaması, planlanması, izlemesi, kontrolü ve raporlama süreçlerini yürütmek üzere projenin ilk ayında gerekli insan kaynakları belirlenecektir. 4 kişiden oluşacak proje ekibi; koordinatör, koordinatör yardımcısı, asistan ve mali müşavir olarak belirlenecektir. Proje ekibi 12 aylık süre boyunca koordinasyonu sağlayabilmek ve uyumlu çalışabilmek amacıyla kendi içerisinde her ay genel bir toplantı düzenleyecek ve proje gidişatı hakkında planlar hazırlayacaktır. Proje ekibinde yer alacak kişilerin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir.
Proje Koordinatörü: Projeye koordinatör olarak TSO bünyesinden yetkili bir kişi belirlenerek görevlendirme yazısı ile ataması yapılacaktır. Görevlendirilmesi yapılacak personel yüksekokul mezunu çalışanlardan seçilecektir. Projenin uygulanması aşamasında planlanan tüm faaliyetlerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi için tam zamanlı olarak çalışacaktır. Projenin tüm idari ve mali koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Projenin mali yönetimi, bütçe dağılımının hibe sözleşmesine uygun olarak yapılması, kaynakların yönetimi gibi görevleri yerine getirecektir. Genel koordinasyon, aylık toplantılar, proje içi ve dışı iletişimden sorumludur. Projede 12 ay boyunca tam zamanlı görev alacaktır. Proje Koordinatörünün brüt ücreti eş finansmandan karşılanacaktır. Faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak Proje Koordinatörünün görevlendirme yazısı somut çıktı olarak nihai raporun ekinde sunulacaktır.
Koordinatör Yardımcısı: Proje raporlarının yazılması ve çıktılarının hazırlanması görevlerini üslenecektir. Aynı zamanda tanıtım araçlarının hazırlanması ve dağıtılması gibi konulardan sorumlu olacaktır. Projede 12 ay boyunca tam zamanlı olarak görev alacaktır. Koordinatör Yardımcısı TSO bünyesinin kaynaklarından sağlanacaktır. Görev yazısı yazılarak projeye dâhil edilecek ve görevlendirme yazısı nihai raporda somut çıktı olarak sunulacaktır.
Proje Asistanı: Eğitimler projenin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Eğitim faaliyetlerinin projede öngörüldüğü şekilde etkin, planlı, kaliteli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için sadece bu faaliyetler ile ilgilenen bir proje asistanının istihdamı gerekli görülmektedir. Proje asistanı, staj ve kurslar ile ilgili tüm süreci (Planlama, koordinasyon, yönetim, değerlendirme vb.) takip edecek kişidir. Projede tam zamanlı olarak 9 ay süre ile istihdam edilecektir. Brüt maaşı üzerinden maliyeti bütçede belirtilmiştir. Proje Asistanının 9 süreyle çalışmasının nedeni; ağırlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden sorumlu olacağından eğitimlerin başlamasından önce işe alınmasının maliyet ve bütçe yönünden etkinlik sağlayacağı öngörülmüştür.
Mali Müşavir: Proje faaliyetleri sırasındaki satın alımların kayıtlarının tutulmasından, insan kaynakları maliyetlerinin bordrolandırılmasından ve diğer tüm muhasebeleştirme işlemlerinin yapılmasından sorumlu olacaktır. Projenin mali nihai raporunun yazılması için bütün muhasebe evrakını Yeminli Mali Müşavirin incelemesine sunacaktır. Mali müşavirlik hizmeti, proje kapsamında hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilecek olup 12 aylık süre için yarı zamanlı sözleşme karşılığında stopaj dâhil, brüt ücret şeklinde gider pusulası ile ödeme yapılacaktır.
1.2. Proje ve İstihdam Ofislerinin Hazırlanması: Proje süresince faaliyetlerin tek ofisten yürütebilmesi için bir proje ofisi oluşturulacaktır. 12 ay süreyle proje faaliyetlerinin yürütüleceği çalışma yerinin hazırlanması amacıyla aşağıda verilen mobilya ve donanımların alımı yapılacaktır. Proje ofisinin oluşturulması esnasında gerekli malzemelerin satın alımlarının tamamlanmasının ardından projenin 2. ayı itibariyle proje ofisi tam donanımlı hale getirilecektir. Proje ve hizmet ofisi için alımı planlanan malzeme ve donanımlar şunlardır:
Proje ofisi için Dizüstü bilgisayar (2 Adet), çok fonksiyonlu yazıcı (1 Adet), projeksiyon cihazı (1 Adet), toplantı masası takımı (1 Adet), çalışma masası takımı (3 Adet), sandalye (4 Adet), dolap (1 Adet)
İstihdam Ofisi için Dizüstü bilgisayar (2 Adet), çok fonksiyonlu yazıcı (1 Adet), toplantı masası takımı (1 Adet), dolap (1 Adet), çalışma masası takımı (2 Adet)
Tüm satın alma faaliyetleri Prag Usulüne göre yapılacaktır. Mal alımlarında menşei kurallarına riayet edilecektir. Satın alınması planlanan malzemeler için öngörülen maliyetler ve gerekçeleri bütçede belirtilmiştir.
1.3. İç Değerlendirme Toplantılarının Yapılması: Projenin belirlenen hedeflere ulaşması ve performans göstergelerini gerçekleştirmesi için proje uygulama sürecinin sistematik biçimde takip edilmesi gerekmektedir. Projenin ilk ayından itibaren her ay yapılacak iç değerlendirme toplantıları ile Koordinatör, proje ekibindeki diğer kişilere projenin gidişatına ilişkin bilgiler verecektir. Her toplantıda bir sonraki aya ilişkin harcama bütçesi ve yürütülecek faaliyetler gözden geçirilerek sürecin daha planlı ve programlı olması sağlanacaktır. İç değerlendirme toplantısında toplantının içeriğine ilişkin tutanak tutulacaktır. Bu tutanaklar projenin somut çıktıları arasında yer alıp nihai raporun eki niteliğinde olacaktır. Böylece bir kontrol sistemi olan iç değerlendirme toplantıları ile projenin verimlilik, etkililik, sürdürülebilirlik ve riskler analiz edilerek gözden geçirilebilecektir.
1.4. İstihdam Ofisinin Hizmete Başlaması: Projenin ön teklif formunda bu faaliyet “Danışmanlık Ofisi” olarak ifade edilmiştir. Ancak faaliyetin programın hedefleriyle uyumluluğunu artırmak amacıyla faaliyetin ve kurulacak birimin adı İstihdam Ofisi olarak değiştirilmiştir. İstihdam Ofisi; bölgede kayıtlı istihdamın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Muş TSO bünyesinde kurulacak bir birimdir. Bu ofis; bölgede yeni iş kuran kişilerin veya mevcut durumda faaliyetlerine devam eden işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sigortalı olarak temin edebilmesi için yönlendirici destek verecektir. Projenin iştirakçisi olan Muş İŞKUR İl Müdürlüğü ile koordineli çalışacak olan İstihdam Ofisi, aynı zamanda girişimcilere sigortalı personel istihdam edilmesi halinde sağlanacak devlet destekleri hakkında bilgi verecektir. İstihdam Ofisi için 2 uzman görevlendirilecektir. Uzmanlardan birisinin brüt maaşı proje bütçesinden diğeri Muş TSO’nun ayni katkısı olarak, diğeri proje bütçesinden karşılanacaktır. Uzmanlar devlet kurumlarının kayıtlı işgücü teminiyle ilgili sağladığı destekler hakkında bilgi sahibi olacaktır. İstihdam Ofisinin projenin 3. ayında kurulması sebebiyle görevlendirilecek danışmanlar bu aydan itibaren istihdam edilecektir. Muş TSO bünyesinde yeni bir birim kurulmak suretiyle faaliyete geçecek İstihdam Ofisinde bölgede işgücü piyasasına dâhil olmak isteyen kişilere iş imkânları hakkında yönlendirici danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Böylece İstihdam Ofisi sayesinde işgücü piyasasının arz ve talep tarafları nitelikli biçimde bir araya getirilmiş olacaktır. Muş TSO bünyesindeki bu ofis, Muş İŞKUR’un misyonuna katkı sağlayacaktır.
Personel kapasitesini arttırmayı hedefleyen işletmelerin işe alım sürecinde nitelikli, işe uygun kişilerin istihdamını gerçekleştirmelerini desteklenmiş olacaktır. İstihdam Ofisinde görev alacak uzmanların işe alım sürecinde ilanların hazırlanması, yayınlanması, uygun kişilerin mülakata davet edilmesi, adaylarla görüşmelerin yapılması ve değerlendirilmesi gibi sürecin bütün aşamalarında Muş TSO ve Muş İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği halinde çalışacaktır. Projeyle Muş TSO bünyesinde yeni bir birim olarak kurulan İstihdam Ofisi; projeden sonra faaliyetlerine devam edecek, projeyle oluşan bu yapı varlığını koruyacaktır. Bu da projenin kayıtlı istihdam konusunda sürdürülebilir bir katma değer sağlamasına imkân tanımaktadır.
Faaliyet 2: Tanıtım Toplantısı
Projenin amacını, faaliyetlerini ve işleyişini anlatmak üzere özellikle işgücü piyasasının yereldeki kamu ve sivil toplum otoritelerini, KOBİ’leri, projenin hedef grubunu ve bölge halkını kapsayan bir tanıtım toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı; ulusal, bölgesel ve yerel basının da davet edilmesiyle projenin amaçları açısından potansiyel katılımcılarda bir bilinç oluşturulmasını sağlayacaktır. Ayrıca projeyi tanıtan, AB desteği ile ilgili bilgi veren ve projede verilecek olan eğitimin tanıtıldığı, eğitime katılmak isteyenlerin nasıl ve nereye başvuracağı bilgilerinin yer aldığı çeşitli basılı malzemeler katılımcılara dağıtılacaktır. Tanıtım toplantısı projenin 3. ayında bir organizasyon şirketinden hizmet satın alınarak düzenlenecektir. Organizasyon şirketi; toplantı salonunun kiralanması, toplantı davetiyelerinin basımı, dağıtımı, toplantının fotoğraflarının ve video görüntülerinin kaydedilmesi, toplantı öncesi ağırlama ve ikramların organize edilmesi, toplantı salonu için yönlendirme levhalarının hazırlanması gibi süreçlerden sorumludur. Bu faaliyetin organizasyonunu Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı takip edecektir. Toplantıda Muş TSO Yönetim Kurulu Başkanı başta olmak üzere katılan tüm protokol temsilcilerinden kayıtlı istihdamın önemine dair birer sunum yapmaları istenecektir.
Faaliyet 3. Mesleki Eğitimler ve Staj Çalışmaları
Bu faaliyet çerçevesinde yürütülecek olan alt faaliyet başlıkları ve açıklamaları aşağıda verilmektedir:
3.1. Eğitim verilecek grupların belirlenmesi: Bölgede mezun olma potansiyeli olan ya da mezun olup işsiz olan gençlere hâlihazırda iş hayatına yönlendirme, mesleki bilgi ve pratik ile donatma konularında yeterli düzeyde olanak sağlanamamaktadır. Proje kapsamında üniversite mezunu 60 gence iki programdan oluşan mesleki eğitim imkânı sunulacaktır. Yapılacak duyurular sonucu eğitimler için gelen başvurular proje ekibi tarafından bir ön değerlendirmeye alınacak, ön değerlendirmenin ardından yapılacak mülakat ve yazılı sınav ile mesleki eğitim alacak 60 öğrenci/genç belirlenecektir.
Öğrencilerin seçiminde il içinde dağıtılan tanıtım broşürleri, muhtarlıklar, kentin çeşitli görülebilir noktalarına asılan afişlerle yapılan duyurular kullanılacak, yerel gazetelerde ilan verilecektir. Bunun yanı sıra duyuru faaliyetlerinde ortaklar ve iştirakçiler aktif rol alacaktır. Muş Alparslan Üniversitesi yüksekokul girişlerine asılan posterler, afişler ve internet sitesinde yapacağı duyuruyla, Muş OSB Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelere göndereceği kısa mesajlarla duyuru faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. Yapılacak duyurularda yer alacak başvuru şartları şu şekilde olacaktır:
1. Muş’ta yaşamak,
2. En az lisans mezunu olmak,
3. 21-29 yaş arasında olmak,
4. Sigortalı iş bulamayan ve/veya işsiz olmaktır.
Proje kapsamında hedef grup içinde belirlenen gençlerin sayı bakımından yoğunlukları herhangi bir cinsiyetin lehine olmayacak, cinsiyet eşitliği gözetilecektir. Yine katılımcıların seçimlerinde dezavantajlı gruplardan engellilere öncelik tanınarak fırsat eşitliği sağlanacaktır.
3.2. Eğitmenlerin ve eğitim yerlerinin belirlenmesi: Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi eş başvuru sahibi Muş Alparslan Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri tarafından, Muhasebe Yardımcısı Eğitimi ise hizmet alımı ile bir muhasebe ve eğitmenlik alanında deneyimli bir kişi tarafından verilecektir. Eğitmenlerin ücretleri gider pusulası ile ödenecek olup stopaj, iaşe ve ibate giderleri dâhil edilerek bütçede belirtilmiştir. Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi; eş başvuru sahibi Muş Alparslan Üniversitesinin ayni katkı olarak sağlayacağı bir sınıfta düzenlenecektir. Muhasebe Yardımcısı Eğitimi ise 6 ay süreyle kiralanacak bir eğitim salonunda gerçekleşecektir. Salonun kiralama maliyeti bütçede belirtilmiştir.
3.3.Eğitimlerin süreleri ve içerikleri: Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi; haftada 2 gün, günde 5 saat ve toplam haftalık ders süresi 10 saat, aylık 40 saat olacak şekilde verilecektir. Eğitim toplamda 3 ay sürecektir. Satış ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi projenin 8. ayında başlayıp 10. ayında tamamlanacaktır.
Muhasebe Yardımcısı Eğitimi ise haftada 5 gün, günde 8 saat ve toplam haftalık ders süresi 40 saat, aylık 160 saat olacak şekilde verilecektir. Eğitim toplamda 6 aya yayılarak sürdürülecektir. Bu eğitim projenin 4 ile 9. ayları arasında verilecektir. Eğitim müfredatları MEB Mesleki Gelişim Programı Modülleri esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan başarılı kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecektir. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmesi için %80 devamlılık ve eğitim sonunda yapılacak olan sınavda MEB’in belirlediği başarı puanını alma şartı aranacaktır. Başarılı olan kursiyerlere staj yapma olanağı sağlanacaktır.
3.4. Eğitim sonunda tüm katılımcılara staj olanağı sağlanması: Proje kapsamında 2 farklı alanda mesleki eğitim alan kişilere proje iştirakçisi 25 firmada staj olanağı sağlanarak kurslarda öğrenilen bilgilerin pratik hayata geçirilmesi ve pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Her katılımcı için staj süresinin en az 15 gün olması planlanmaktadır. Staj yapmaya hak kazanan kursiyerlerin firmalarla tanışmaları ve staj eşleştirmesi için tanışma toplantısı yapılacaktır. Tanışma toplantısı eğitimin sonunda yapılacak sınavların açıklanmasından sonra Proje Koordinatörü tarafından düzenlenecektir. Tanışma toplantısında firma sahipleri ihtiyaçları duydukları stajyerin özelliklerini belirterek firmalarını kısaca anlatacaktır. Aynı şekilde stajyerler de özgeçmişlerinden bahsederek niteliklerine uygun olabilecek firma tanımlarını yapacaktır. Karşılıklı tanışmanın tamamlanmasından sonra firma sahipleri ile stajyerlerin eşleştirmeleri yapılacaktır. Her bir stajyerin işe girişi ilgili kuruma bildirilerek staj sonuna kadar sigortası yapılacaktır. Staj çalışmaları projenin 10. Ve 11. Aylarında tamamlanacaktır.
Düzenlenecek eğitimlere katılacak kursiyerlere yol ve yemek ücreti ödenecek olup bununla ilgili tutarlar bütçede maliyetlendirilmiştir.
Faaliyet 4 Kadın İstihdamı, Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri Araştırmasının Yapılması
Projede Muş’ta kadın istihdamının mevcut durumunu ortaya koymak ve strateji geliştirmek üzere bir araştırma çalışması yürütülecektir. Koordinatör, faaliyetin yönetimini sağlayacaktır. Ancak araştırmanın yapılması ve raporun hazırlanması için alanında uzman bir hizmet sağlayıcıdan hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Hizmet alımının doğrudan alım yöntemi ile projenin 2. ayında tamamlanarak çalışmalara başlanması öngörülmektedir. Projenin 5. ayında raporun tamamlanarak basımının yapılması planlanmaktadır. Çalışma kapsamında literatür taraması, kadın ve işletme anketleri ile strateji geliştirme çalıştayı yapılacaktır. Araştırmada elde edilen veriler, Oda bünyesinde kurulacak İstihdam Ofisinin çalışmalarına önemli bir veri teşkil edecektir.
4.1.Literatür taraması: Dünyada, Türkiye’de ve diğer bölgelerde kadın istihdamına yönelik yapılan araştırmalar, veriler, yerli ve yabancı kaynaklar taranarak raporun bir bölümünü oluşturacaktır. Literatür taramasıyla elde edilecek bilgiler arasında kadın istihdamının tarihsel süreci, 21. yüz yıldaki durumu, gelişim evreleri, kadın istihdamını hızla artıran başarı modelleri, bu modelleri ortaya koyan unsurların tespiti gibi konular yer alacaktır. Literatür taraması araştırma çalışmasının anket süreciyle eş zamanlı yürütülecektir.
4.2.Anket çalışması: Muş’taki kadın işgücünün niteliğinin tespit edilmesi ve sektörlere göre sınıflandırma yapılabilmesi için sanayi ve hizmetler kapsamında mümkün olduğunca her sektörden firma ile görüşme yapılması öngörülmektedir. Bu görüşmeler esnasında firmada çalışanların profili ve firmanın ihtiyacı olan kadın işgücü niteliği tespit edilecektir. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edildikten sonra bölgede bu alanlar için kadın işgücü oluşturabilmek adına izlenmesi gereken eylem planları belirlenecektir. İlde bulunan şirketlerle yapılan görüşmeler bir anket formu aracılığı ile birebir olarak gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 100 adet işletme görüşmesi yapılması planlanmaktadır. İşletmeler sanayi ve hizmetler sektöründen seçilecektir. İldeki kadınların işgücü potansiyelini, niteliklerini ve beklentilerini ortaya çıkarabilmek için kadınlarla birebir anket görüşmesi yapılacaktır. Bu anket görüşmeleri sayesinde bölgedeki kadınların işgücü piyasası açısından profili ortaya konacaktır. Aynı zamanda kadınların iş hayatından beklentileri ve aktif işgücü piyasası dışında kalmalarının nedenleri belirlenecektir. Proje kapsamında anlamlı bir analiz yapabilmek için 200 kadınla bire bir anket görüşmesi yapılması planlanmaktadır. Anket kapsamında 18-50 yaş arası kadınlarla görüşülecektir. Hizmet sağlayıcı tarafından anket soruları işletmeler ve kadınlar için ayrı hazırlanarak Muş TSO’nun onayı sonrası nihai haline getirilecektir. Anketlerin yapılması için ilde bir anketör ekip oluşturulacaktır. Anketör seçimi için belirli mecralarda oluşturulan anketör başvuru formu dağıtılacaktır. Yapılan anketör başvuruları mülakat yoluyla değerlendirilecek ve çalışmanın belirtilen sürede tamamlanması için gerekli sayıda anketör tespit edilecektir. Seçilen anketörler, hizmet sağlayıcı tarafından anket formu ve anket uygulaması ile ilgili eğitime tabi tutulacaktır. Anketörlerin eğitiminin ardından saha çalışması başlatılacak ve anketler uygulanacaktır. Anketlerin tamamlanmasınn ardından elde edilen veriler, araştırma çalışmalarında sıklıkla kullanılan SPSS programı ile analiz edilip raporlanacaktır.
4.3.Strateji geliştirme çalıştayı: Anket çalışmasının ardından kadın istihdamının arttırılmasına yönelik stratejileri ve eylem planlarını belirlemek üzere ildeki yerel paydaşların katılımı ile bir çalıştay yapılacaktır. Bu çalıştayın amacı oluşturulacak olan raporun katılımcılık ilkesi ile düzenlenmesini sağlamaktır. Çalıştay anket çalışmasından sonra gerçekleştirilecektir. Çalıştayda anket sonuçlarının analizleri paylaşılarak bu sonuçlar üzerinden kadın istihdamını arttırmaya yönelik stratejiler ve eylem planları geliştirilecektir. Çalıştaya ildeki yerel yönetim ve kamu kurumu yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve işletmeler davet edilecektir. Muş TSO toplantıda ev sahipliği misyonunu üstlenecektir. Davetlilerin toplantıya katılımını sağlamak için hizmet sağlayıcı ile işbirliği içinde hareket edecektir. Hizmet sağlayıcı toplantının moderatörlüğünü yürütecek ve toplantı sonuçlarını raporlayacaktır. Takip ve yönetim koordinatör tarafından sağlanacaktır.
İşletmeler ve ildeki kadınlarla yapılacak görüşmeler ve stratejilere yönelik çalıştay sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında Muş’ta Kadın İstihdamı, Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri raporu oluşturulacaktır. Rapor literatür taraması çalışması ile desteklenerek kadın istihdamının mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanacaktır. Rapor 4 temel bölümden oluşacaktır.
•Birinci Bölüm: Kadın istihdamının önemi, dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamının gelişimi ve mevcut durumu,
•İkinci Bölüm: Muş ilinin sosyal ve ekonomik analizi, ilde kadın istihdamının durumu,
•Üçüncü Bölüm: İşletmeler ve kadınlar ile yapılan anketlerin analiz sonuçları,
•Dördüncü Bölüm: Stratejiler ve eylem planlarının sunumu şeklindedir.
4.4.Çalışmanın rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılması: Rapor hizmet sağlayıcı tarafından oluşturulduktan sonra ildeki ve bölgedeki tüm ilgili paydaşlara dağıtılacaktır. Raporun 500 adet çoğaltılması için bir matbaadan hizmet alımı yapılacaktır. Rapor basıldıktan sonra tüm ilgili paydaşlara dağıtılacaktır. Çoğaltılan raporun, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı projeden sonra da devam edecektir.
Faaliyet 5. İşletmelere/İşverenlere Yönelik Çalıştay Düzenlenmesi
İldeki işletmelerin işgücü piyasası ile ilgili problemlerinin belirlenerek bunların çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin ve yerel aktörlerin katılımıyla bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya OSB Müdürlüğü temsilcileri, İŞKUR uzmanları, Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlileri, öğretim üyeleri ve proje iştirakçisi 25 işletmenin temsilcileri katılacaktır. Çalışmaya moderatör olarak İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi işgücü piyasasıyla doğrudan ilişkili bir kurum tarafından görevlendirilecek alanında uzman biri katılacaktır. Çalıştay toplamda 2 saat sürecek ve karşılıklı bilgi paylaşılması yöntemiyle ilerleyecektir. Çalıştay, projenin amacı, toplantının yöntemi hakkında verilecek kısa bilgilendirmelerle başlayacaktır. Türkiye’deki işgücü piyasasının temel özellikleri ve nitelikli işgücünün eğitimi için atılabilecek adımlar aktarılacaktır. İstihdam konusundaki problemler belirlenerek çalışma hayatındaki güncel sorunlar tartışılacaktır. Bununla birlikte yapılan Kadın İstihdamı, Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri Araştırması’nın analiz ve raporları katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştayın projenin 6. ayında yapılması planlanmaktadır. Bu faaliyet kapsamda çalıştayın organizasyonu, ses kayıtlarının deşifresi ve çalıştay notlarının raporlanması proje ekibinin sorumluğunda olacak ve raporun basılması için hizmet alımı yapılacaktır. Çalıştaya moderatör olarak katılan uzmanın ulaşım, konaklama ve yemek giderleri bütçede 1.3.3.4 Çalıştay Moderatörü başlığıyla maliyetlendirilmiştir. Çalıştaya 50 kişinin katılması beklenmektedir.
Faaliyet 6. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Seminer Düzenlenmesi
Üniversite öğrencilerine yönelik 4 farklı zamanda düzenlenecek 4 ayrı seminerde gençlerde kayıtlı istihdamın önemi, çalışanların yasal hakları ile kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik tedbirler konularında bilinçlenme ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Bu konuda çalışma ve sosyal güvenlik alanında uzman bir seminer konuşmacısı davet edilecektir. Seminer Muş Alparslan Üniversitesi’nde ve geniş katılımlı olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Kayıt dışı İstihdamın mevcut durumu, olumsuz sonuçları, kayıtlı istihdamın avantajları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Kayıtlı istihdamın kayıt dışı çalışmaya kıyasla daha avantajlı olduğunu gösterecek şekilde üniversite öğrencileri arasında farkındalık düzeyinin artması sağlanacaktır. Kayıtlı istihdamın önündeki engellerin ve bu engelleri bertaraf etmek için üretilebilecek politikalar tartışılacaktır. Yapılacak seminerde Türkiye’deki kayıt dışı istihdam oranları paylaşılarak çözüm yolları konusunda karşılıklı veri ve bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Seminerlerin projenin 7. Ve 8. ayında yapılması öngörülmektedir. İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi işgücü piyasasıyla doğrudan ilişkili bir kurum tarafından sağlanacak seminer konuşmacısının ulaşım, konaklama ve yemek giderleri bütçede maliyet olarak 1.3.3.1 Seminer Konuşmacısı 1 başlığıyla belirtilmiştir. Her bir seminere 100, toplam 400 kişinin katılması beklenmektedir.
Faaliyet 7. Kayıt Dışı Çalışanlara/İşsizlere Yönelik Kişisel Gelişim Semineri Düzenlenmesi
Bölgede kayıt dışı çalışanlara ve işsizlere yönelik kayıtlı istihdamın önemi ve yasal haklar ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Çalışma ve sosyal güvenlik konularında uzman bir kişi tarafından 2 farklı günde düzenlenecek bu seminerlerle ilde kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik tedbirler konularında bilinçlenme ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Bu seminerlerin projenin 7. ve 8. aylarında düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda seminer başına konuşmacı ücreti bütçede belirtilmiştir. Bu ücrete seminer konuşmacısının Muş ili dışından geleceği öngörülerek yol, konaklama ve tüm iaşe giderleri dâhil edilmiştir. Toplam 2 kez düzenlenecek seminerlerin salon kirası/hizmet alımı ve seminer başına oluşacak maliyeti bütçede 1.3.3.2 Seminer Konuşmacısı 2 başlığıyla belirtilmiştir. Her bir seminere 100, toplam 200 kişinin katılması beklenmektedir.
Faaliyet 8. Tanıtım Faaliyetleri
Proje süresince toplam 7 başlıkta AB görünürlük materyalinin yaptırılması öngörülmüştür. Materyaller “EU Visibility Guidelines” belgesinde yer alan kurallar ve örnekler çerçevesinde hazırlanacaktır. Bunun dışında AB desteği projedeki tüm faaliyet çıktılarında da belirtilecektir. Tanıtım faaliyetleri kapsamında yürütülecek çalışmalar projenin 2. Ayında başlayıp son olarak internet sitesinin yayına başlayacağı 5. Ayda son bulacaktır.
1. A3 Afişler (50 Adet): Hibe makamının görünürlük kurallarına uygun olarak proje tanıtım afişi yaptırılacaktır. A3 ebadında afiş tasarlanacak, belirtilen adette basılarak hizmet binasının çevresine asılacaktır. Proje tanıtım afişinin yaptırılması ile ilgili tüm işlemler başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. Hizmetin satın alınması aşamasında gerçekleşecek tüm maliyetler proje bütçesinden karşılanacaktır.
2. Vinil Afişler (5 Adet): Hizmet ve proje ofislerinin dış yüzeyine ve binanın içerisine asılmak için görünürlük kuralları çerçevesinde 5 adet vinil afiş hazırlatılacaktır. Vinil afişlerin her biri 440 gram, malzeme ve ipleri yerli üretim, ışıksız olacaktır. Projenin tanıtımının ve görünürlüğünün sağlanması adına görselliğin ön planda olacağı dikkat çekici bir tanıtım afişi olarak tasarlanacaktır. Proje koordinatörü afişi hazırlatmak için bir hizmet sağlayıcıdan 3 teklif yoluyla hizmet satın alacaktır.
3. AB ve Türk Bayrağı (2 Adet): 50x100 cm ebatlarındaki ayaklı bayraklar tüm faaliyetlerde kullanılmak üzere hazırlatılacaktır. Projenin tanıtımını yapmak üzere kullanılacaktır. Üzerinde Türk ve AB bayrakları bir arada yer alacaktır. Bu hizmet alımı ile ilgili oluşacak maliyetler proje bütçesinden karşılanacaktır. Ayaklı bayrakların teknik detayları ve maliyeti ile ilgili bilgiler proje bütçesi kısmında açıklanmıştır.
4. Tabelalar (4 Adet): Çalıştay, toplantı ve seminerlerde kullanılmak üzere 4 adet ayaklı metal tabelalar yaptırılacaktır. Yapılan faaliyetlere katılan katılımcıların yönlendirilmesi ve projenin tanıtımını yapmak üzere kullanılacaktır.
5. Ofis tabelası (2 Adet): 1 adet proje ofisinin girişine ve 1 adet hizmet ofisinin dış yüzeyine yerleştirilmek üzere toplamda 2 adet proje tanıtım tabelası hazırlatılacaktır. Proje ofisinin girişine asılacak olan tabelanın ölçüsü 30x50 cm. binanın dış yüzeyine asılacak olan tabelanın ölçüsü ise 1*2 m ebatlarında olacaktır. Proje tanıtım tabelasının hazırlanması ve tasarımı hibe makamının görünürlük kurallarına uygun olacaktır. Bu amaçla tabelanın üzerinde “Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.“ yazısı bulunacaktır.
6. İnternet sitesi (1 Adet): Sitede projeyle ilgili genel bilgilerinin yanı sıra faaliyetlerin raporları ve fotoğrafları yer alacaktır. İnternet sitesi PHP kodlama, değişebilir ve yönetilebilir modüllerle tasarlanacaktır. Anlaşmaya varılacak hizmet sağlayıcının hazırladığı site 20 gigabayt hosting alanı içerecektir. İnternet sitesinin oluşması için Proje Koordinatörü tarafından doğrudan temin yöntemiyle 5. ayda hizmet alımı gerçekleşecektir. Hizmet alımı ile ilgili maliyetler proje bütçesinden karşılanacaktır. Dolayısıyla, bütçede hizmetin maliyeti ve teknik detayları ile bilgiler yer almaktadır.
Faaliyet 9. Kapanış Faaliyetleri
Bu faaliyet çerçevesinde yürütülecek olan alt faaliyet başlıkları ve açıklamaları aşağıda verilmektedir.
9.1.Kapanış toplantısı: Proje son ayında düzenlenecek olan kapanış toplantısı hizmet alım bedeli olarak bütçelenmiştir. Bu toplantı; ulusal ve yerel basının da davet edilmesiyle proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacaktır. Kapanış toplantısında proje boyunca yürütülen tüm faaliyetler ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Aynı zamanda Muş’ta dezavantajlı grup içerisinde yer alan kadınlara yönelik “Kadın İstihdamı, Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri” başlıklı araştırma raporları kapanış toplantısında paylaşılacaktır. Kapanış toplantısına projenin tüm paydaşları katılım gösterecektir. Kapanış toplantısının yapılacağı yerin ayarlanmasından ve düzenin sağlanmasından koordinatör yardımcısı, toplantıda bilgi vermek adına yapılacak sunumun hazırlanmasından ve yapılmasından proje koordinatörü sorumlu olacaktır. Toplantıya tüm paydaşlar katılım gösterecektir. Kapanış toplantısı için bütçede belirtilen maliyet toplantının yapılacağı salonun kiralanması ve katılımcılara sunulacak ikramların maliyetlerini kapsamaktadır.
9.2. Proje raporları: Proje ekibinin projeyi yönetmek ve koordine etmek dışındaki bir diğer sorumluluğu da proje faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren raporları hazırlamaktır. Yapılan faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren 2 Aylık İzleme Raporları, ara rapor ve nihai raporların hazırlanmasıdır. Hazırlanacak raporlar ve içerikleri aşağıdaki gibidir:
9.2.1.Ara Rapor: Sözleşme yükümlülüğü olarak düzenlemek zorundadır. Ara raporu, projenin yarı döneminde proje gidişatı ile ilgili teknik bilgi aktarmayı hedefleyen rapordur. Koordinatör yardımcısı tarafından hibe makamınca belirtilen formatta proje yarı döneminde ara raporu hazırlanacaktır. Ara raporda, gerçekleştirilen faaliyetler, çıktılar ve takip edecek döneme ait faaliyetlerin uygulanmasına dair detaylı bir iş planı da yer alacaktır. Ara rapor mali ve teknik olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teknik bölümde; proje faaliyetleri, proje yönetimi, ortakların katılımı, paydaşlarla ilişkiler, görünürlük, performans göstergelerindeki ilerlemeler, projenin genel değerlendirmesi ve olursa küçük sözleşme değişiklikleri hakkındaki bildirimler ve sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgiler yer alacaktır. Raporun mali bölümünde ise, yine raporun ait olduğu dönemde yapılan masrafların her öğesini ayrıntılarıyla anlatan ve yapılan masrafların her başlığını, miktarını, projenin ilgili bütçe kalemini gösteren tablolar hazırlanacak; destekleyici belgeler eklenecektir.
9.2.2.Nihai Rapor: projenin tamamlanmasının ardından projeyle ilgili tüm teknik ve mali bilgilerin yer aldığı nihai rapor koordinatör yardımcısı tarafından hazırlanacaktır. İki bölümden oluşacaktır. Teknik kısımda rapor şablonunda yer alan tüm sorulara cevap verilecek olup faaliyetlere ait maliyetlerin makul ve bütçe ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi açısından faaliyetlerin detaylı bilgisi yer alacaktır. Tanım, proje faaliyetlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi, ortaklar ve diğer işbirliği ve görünürlük olmak üzere dört bölümden oluşacaktır. Faaliyet Planı’na bağlı kalarak hazırlanacak olan nihai rapor belirtilen faaliyetlerle aynı sırayı koruyacak ve faaliyetlerin tarihleri/gerçekleştirilme dönemleri belirtilecektir. Mali kısımda ise proje faaliyetleri harcamalarla ilişkilendirilecek ve tüm harcamalar, standart mali tablolar ve destek doküman ekleri yer alacaktır.
9.2.3. İki Aylık İlerleme Raporları: Raporlar proje süreci içerisinde her ay koordinatör yardımcısı tarafından 5 başlık altında hazırlanacaktır. Bunlar; temel sözleşme bilgileri, raporlama dönemindeki bütçe gerçekleştirmeleri, gerçekleşen faaliyetler, satın alma faaliyetleri, yararlanıcının ihtiyaçları kısımlarıdır. Temel sözleşme bilgilerinde, sözleşmede bulunan geçerli bilgilere yer verilecektir. Bütçe bölümünde bütçe ve harcamalar konusunda güncel bilgilere değinilecek, faaliyetler kısmında proje için belirlenmiş faaliyetler ile ilgili son durum bilgileri bulunacaktır. Satın alma bölümünde proje kapsamında gerçekleşecek her tür satın alma ile ilgili son durum hakkında bilgi verilecektir.
Genel Amacı
1-Kayıtlı istihdamın artırılarak işsizliğin ve buna bağlı göç olgusunun azaltılması,
2-Sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
PA 1- Yerel düzeyde hedef gruplara yönelik gerçekleştirilecek danışmanlık, tanıtım, çalıştay, seminer ve farkındalık çalışmaları ile kayıtlı istihdamın tercih edilmesinin sağlanması,

PA 2- Bölgede kayıtlı istihdam olanağı bulamayan üniversite mezunu gençlere yönelik mesleki kapasite arttırıcı eğitim/staj olanaklarının sağlanması,

PA 3- Yapılacak araştırma çalışmalarıyla ilde kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi,

PA 4- Sürdürülebilir kayıtlı istihdam olanakları yaratılarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
S1- Kayıtlı istihdamın önemi konusunda tüm hedef grupların farkındalığı arttı.

S2- Bölgede kayıtlı istihdam olanağı bulamayan üniversite mezunu gençlerin, kadınların, özürlülerin mesleki kapasitelerini artırıcı eğitim ve staj olanaklarına kavuşturulması ile kayıtlı istihdam bağlamında cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlandı.

S3- Mevcut kayıt dışı istihdam düzeyinde azalma sağlandı.

S4- İlin işsizlik oranlarında azalma sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Bölgedeki işsizlere ve işverenlere kayıtlı istihdamın önemi hakkında bilgi verilmek üzere istihdam ofisi kuruldu.
-Tanıtım toplantısı ile işverenler, yerel yönetim kurumları ve kursiyerlerden oluşan 80 kişilik gruba kayıtlı istihdamın önemi hakkında bilgi verildi.
-Kursiyerlere sigorta girişleri yapılarak staj imkanı sağlandı.
-Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 200 kadına ve 100 işletmeye araştırma çalışması yapıldı ve 25 işletmeyle çalıştay faaliyeti yürütüldü.
-64 adet farkındalık materyali oluşturuldu.
-400 üniversite öğrencisi ve 200 kayıt dışı çalışan/işsize yönelik 6 farklı seminer düzenlendi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Muş İlinde Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi İçin Güç Birliği Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
hanifiaydar@hotmail.com Tel:4362121195 Faks:4362129993