Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1138 Engelleri Aşalım
Proje Genel Bilgileri
Projemiz Hakkında

Kastamonu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” hibe programına sunulan “Engelleri Aşalım” adlı TRH4.1.ISEDP/P-03/1138 referans numaralı proje kabul edilerek desteklenmeye değer bulunmuştur.
TRH4.1.ISEDP/P-03/1138 numaralı Engelleri Aşalım Projesi; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) bir bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG-PRO) kapsamında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi programı kapsamında sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hibe desteği ile yürütülmektedir.
Proje Amacı
Projede Kastamonu ve Erzurum illerinde bulunan dezavantajlı gruplardan olan görme ve işitme engelli gençlerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
Özellikle mesleki eğitim başta olmak üzere engelli bireylerin kaliteli eğitim olanaklarına erişimlerindeki güçlük ve buna bağlı olarak istihdam edilme olanaklarının kısıtlılığı proje ortaklarını bu projeyi hazırlamaya yönlendirmiştir. Projenin yürütülmesi ile engelli kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, işgücü piyasasında engelli kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
Faaliyetler
Projenin yürütülmesi ile engelli kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, işgücü piyasasında engelli kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacı ile proje faaliyetleri kurgulanmış ve öncelikle engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılmasına ve etkin şekilde istihdam edilmesine yönelik iş paketleri ve faaliyetler kurgulanmıştır. Bu iş paketleri kapsamında projenin diğer proje hazırlama amacı bulunan kurumlar için örnek olmasına yönelik iyi yönetişim başvuru e-kitabı hazırlanacak, engelli gençlerin işgücü piyasasına katılımı için engelli duyarlı web temelli- kariyer danışmanlığı verilecek, kaynaştırmalı 2 grup 40 kişiye Sertifikalı KOSGEB Girişimcilik Eğitimi verilecek, engellilerin becerilerine uygun ve sektörde engellilerin istihdamının yüksek olabileceği 10 meslek belirlenecek, belirlenen 10 mesleğin, engelli duyarlı yüz yüze ve uzaktan eğitimde kullanılacak Alan/Dal Çerçeve Öğretim Programları’nın engellilerin beceri ve ihtiyaçlarına göre revizyonu gerçekleştirilecek, revize edilen Çerçeve Öğretim Programları ve E-materyaller ile uzaktan eğitim verilecek, mesleki eğitim veren kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlere/usta eğiticilere, engelli bireylerin eğitiminde gerekli iletişim ve özel öğretim tekniklerini uygulayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri kazandırması için öğretmen ve usta eğiticilere 120 saat işaret dili eğitimi, 80 saat Braille alfabesi ve jaws gibi iletişim araçlarının tanıtım ve kullanımı eğitimi, 40 saat engelli formasyonu eğitimi ve 20 saat uzaktan eğitim formasyonu eğitimi verilecek ve engelli bireylere yönelik ayrımcılığın azaltılması ve engelsiz bireylerle kaynaşmalarının sağlanması amacıyla, biri Kastamonu’da biri Erzurum’da olmak üzere iki ‘Engelsiz Şenlik’ düzenlenecektir.
Engelleri Aşalım
Projenin Amacı;
Engelli bireylerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, engelli bireylerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yatan etmenlerin ortadan kaldırılması, işgücü piyasasındaki engelli bireylere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.
Söz konusu amaçlara ulaşılması için ise aşağıda proje aşağıda belirtilen iş paketlerine ayırılmıştır.
• İP1. Proje Yönetimi
• İP2. İş Piyasasına Giriş-Destek Faaliyetleri
• İP3. Program-Materyal Geliştirme ve Uzaktan Eğitim
• İP4. Eğitici Eğitimleri
• İP5. Ayrımcılık Karşıtı Faaliyetler, Görünürlük-Yaygınlaştırma
• İP6. İzleme ve İç/Dış Değerlendirme
İP1. Proje Yönetimi
Projemizin planlandığı şekilde ilerlemesi ve başarıyla tamamlanması için proje yönetimi ayrı bir faaliyet olarak tanımlanmıştır. 3 alt faaliyetten oluşmaktadır.
• Faaliyet 1.1 Proje Ekibinin Oluşturulması
• Faaliyet 1.2 Proje Paydaşlarıyla İletişim/İşbirliği Kurulması
• Faaliyet 1.3 İyi Yönetişim Başvuru E-Kitabının Hazırlanması
Projemiz Kastamonu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ve iştirakçilerin desteği ile yürütülecektir. Düzenli olarak yapılacak toplantılarına her iki üniversitemiz de katılım sağlayacak, böylelikle projenin faaliyet planına uygun bir şekilde devam edip etmediği düzenli olarak değerlendirilmiş olacaktır.
Projemizin iştirakçileri; Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi, Kastamonu Şerife Bacı Spor Kulübü, Mucize İşler Derneği, Genç Yaşam Sesleri Derneği, Kastamonu Damladan Deryaya Derneği, Ankara Altındağ Göreneller Görme Engelliler Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu), Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Aile ve Sosyal, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi, Kastamonu Şerife Bacı Spor Kulübü, Mucize İşler Derneği, Genç Yaşam Sesleri Derneği ile Kastamonu Damladan Deryaya Derneği, engelli dernek temsilcilerinin bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılımcı sağlayacak, daha sonra seminere katılan STK Temsilcileri aracılığıyla 5000’den fazla STK üyesi bilgilendirilecektir
Ankara Altındağ Göreneller Görme Engelliler Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) ile Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, 4. İş Paketi’nde yer alan Öğretmen/usta öğretici eğitimleri faaliyetine katılımcı sağlanması ve eğitimlerin planlanması aşamasında öneri/görüş bildirerek destek olacaklardır.
Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, özellikle işverenlerin engelli istihdamına yönelik olumsuz tutumunu değiştirmede rol oynayacaktır.
Kastamonu Aile ve Sosyal, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bahsi geçen tüm iştirakçiler projenin faaliyet, sonuç ve çıktılarının yaygınlaştırmasında ve paydaşlar tarafından sahiplenilmesinde etkin rol oynayacaklardır.
İP2. İş Piyasasına Giriş-Destek Faaliyetleri
İş paketi 4 alt faaliyetten oluşmaktadır.
• Faaliyet 2.1 Engelli Duyarlı Web Temelli- Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Hizmeti Sunumu
• Faaliyet 2.2 Engelli Dernek Temsilcilerinin Bilgilendirilmesine Yönelik Faaliyetler
• Faaliyet 2.3 Seminere Katılan STK Temsilcileri Aracılığıyla STK Üyelerinin Bilgilendirilmesi
• Faaliyet 2.4. Girişimcilik Eğitimi Verilmesi ve Danışmanlık Hizmeti Sunumu
Faaliyet 2.1 Engelli Duyarlı Web Temelli- Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Hizmeti Sunumu
Öğrenci, mezun, işsiz ya da çalışan ve kariyer danışmanlığı ile mesleki rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan engelli bireylerin bu alandaki ihtiyaçları giderilecektir. Bireylerin bu hizmetlere ulaşması için web temelli uygulama geliştirilecektir.
Faaliyet 2.2 Engelli Dernek Temsilcilerinin Bilgilendirilmesine Yönelik Faaliyetler
Bu faaliyet kapsamında engelli bireylerin iş piyasasına girişleri açısından önem arz eden konularda güncel ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla engelli STK dernekleri bilgilendirilecektir. Engelli derneklerinin temsilcilerinin bilgilendirilmesi/semineri şu konularda gerçekleşecektir:
• Engellilerin yasal hakları ve kamu kurumlarının verdiği hizmetler,
• Girişimcilik,
• Engellilere yönelik fırsatlar, teşvikler, destekler,
• Proje kapsamında yapılacak çalışmalar,
• İş kulüplerinin amacı ve oluşturulması
Faaliyet 2.3 Seminere Katılan STK Temsilcileri Aracılığıyla STK Üyelerinin Bilgilendirilmesi
Seminerde paylaşılan bilgilerin, seminere katılan STK Temsilcileri tarafından, kurumsal seminerler, toplantılar, e-postalar ve sanal gruplar aracılığıyla yaygınlaştırılması beklenmektedir.
Yaygınlaştırılma aşaması ise STK temsilcilerinin ilgili çıktıları birbirilerine yönlendirmeleri ile gerçekleşecektir.
Faaliyet 2.4. Girişimcilik Eğitimi Verilmesi ve Danışmanlık Hizmeti Sunumu
Bu faaliyet kapsamında 20’şerli 2 grup olmak üzere 40 kişiye KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. Faaliyet kapsamında 2 gruba eğitim verilmesinin nedeni eğitimlerin 1’inin Erzurum’da diğerinin ise Kastamonu’da gerçekleştirilecek olmasından kaynaklanmaktadır.
Eğitim üniversitelerin bilgisayar laboratuvarlarında engelliler için işaret dili çevirmeni, görme engelliler için ise jaw programı destekli gerçekleştirilecektir.
Eğitim toplamda 70 saatlik 4 ana modülden oluşmaktadır. Bunlar; Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri, iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlardır.
İP3. Program-Materyal Geliştirme ve Uzaktan Eğitim
Bu iş paketi 4 ana faaliyetten oluşmaktadır. Faaliyetler şu şekildedir.
• Faaliyet 3.1 Engelliler İçin Öncelikli Meslekler Alan Çalışması Analizi
• Faaliyet 3.2 Engelli Becerileri ve Sektör İşgücü Talebiyle Uyumlu Öncelikli Mesleklerin Belirlenmesi
• Faaliyet 3.3 Çerçeve Öğretim Program Yeterliklerinin Engelli İhtiyaçlarına Göre Revize Edilmesi, Eğitim Materyali Geliştirilmesi Ve Uzaktan Erişilebilir Hale Getirilmesi
• Faaliyet 3.4 Mesleki Becerilerin Uzaktan Eğitimle Geliştirilmesi
Faaliyet 3.1 Engelliler İçin Öncelikli Meslekler Alan Çalışması Analizi
Bu faaliyet proje kapsamında engelli bireylerin becerileri ile sektörün işgücü talepleriyle uyumlu mesleklerin belirlenmesi düzenlenecek çalıştay öncesinde yürütülecek başlangıç çalışmalarıdır. Bu kapsamda proje ekibi içerisinde yer alan Araştırmacı/Öğretim Görevlisi Danışmanı ve Mesleki Rehberlik Uzmanı, engelli bireylerin çalışma eğilimi olan öncelikli mesleklerin belirlenmesini sağlayacaktır. Ekip, konu alanında öncelikli meslekler üzerine detaylı bir çalışma hazırlayacak ve analiz raporu oluşturacaktır
Faaliyet 3.2 Engelli Becerileri ve Sektör İşgücü Talebiyle Uyumlu Öncelikli Mesleklerin Belirlenmesi
Bu faaliyet kapsamında özel eğitimcilerini, mesleki alan öğretmenlerini, işveren sektör temsilcilerini ve engelli STK temsilcilerini içeren bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda engelli bireylerin becerilerine uygun olan ve sektörde engelli bireylerin istihdam edilme oranı yüksek olan 10 meslek belirlenecektir.
Faaliyet 3.3 Çerçeve Öğretim Program Yeterliklerinin Engelli İhtiyaçlarına Göre Revize Edilmesi, Eğitim Materyali Geliştirilmesi Ve Uzaktan Erişilebilir Hale Getirilmesi
Çalıştay sonucunda belirlenen 10 mesleğin, engelli duyarlı yüz yüze ve uzaktan eğitimde kullanılacak Alan/Dal Çerçeve Öğretim Programları’nın engellilerin beceri ve ihtiyaçlarına göre revizyonu gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 3.4 Mesleki Becerilerin Uzaktan Eğitimle Geliştirilmesi
Revize edilen Çerçeve Öğretim Programları ve E-materyallerin, 50 kullanıcı için satın alınacak uzaktan eğitim platformuna entegrasyonu sağlanacaktır
İP4. Eğitici Eğitimleri
İP4. Eğitici Eğitimleri iş paketi 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;
• Faaliyet 4.1 Öğretmen/Usta Öğretici Eğitimleri (İşaret Dili, Braille Alfabesi, Engelli Formasyonu Vb.)
• Faaliyet 4.2 Meslek Lisesi Ve Düz Liselerde Karma/Özel Eğitime Yönelik Destek Seminerleri
• Faaliyet 4.3 Mesleki Rehberlik Faaliyetleri
Faaliyet 4.1 Öğretmen/Usta Öğretici Eğitimleri (İşaret Dili, Braille Alfabesi, Engelli Formasyonu Vb.)

Bu faaliyet kapsamında mesleki eğitim veren kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlere/usta eğiticilere, engelli bireylerin eğitiminde gerekli iletişim ve özel öğretim tekniklerini uygulayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri kazandırma amacıyla eğitim vermeyi planlamaktadır.
Faaliyet 4.2 Meslek Lisesi Ve Düz Liselerde Karma/Özel Eğitime Yönelik Destek Seminerleri
Bu faaliyet kapsamında faaliyetlere katılacak iştirakçi okullara Kastamonu ve Erzurum Üniversiteleri tarafından karma/özel eğitime destek semineri verilecektir.
Faaliyet 4.3 Mesleki Rehberlik Faaliyetleri
Proje bütünündeki tüm faaliyetler Kastamonu, Erzurum ve çevre illerdeki engellilerin gidebileceği mesleki rehberlik ve eğitim kurumlarındaki, engellilerin mesleki eğitime dahil olmasında ve engellilere yönelik ayrımcılığın ortaya çıkmasında etken olan faktörlerin ortadan kaldırılması adına önem taşımaktadır.
İP5. Ayrımcılık Karşıtı Faaliyetler, Görünürlük-Yaygınlaştırma
Bu faaliyet projenin çıktılarının yaygınlaştırılması ve daha geniş bir kitlenin projenin sonuçlarından yararlanması açısından önem taşımaktadır. Önem düzeyi göz önünde bulundurularak bu iş paketinin 3 ana başlıkla yürütülmesine karar verilmiştir. Bunlar;
• Faaliyet 5.1 Engelsiz Şenlik’in Düzenlenmesi
• Faaliyet 5.2 Medya Kampanyası düzenlenmesi (Kısa film, basılı materyaller, kurum ziyaretleri, başarı örneklerinin duyurulması, haber ve reklamlar)
• Faaliyet 5.3 Görünürlük ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Faaliyet 5.1 Engelsiz Şenlik’in Düzenlenmesi
Engelli bireylere yönelik ayrımcılığın azaltılması ve engelsiz bireylerle kaynaşmalarının sağlanması amacıyla, biri Kastamonu’da biri Erzurum’da olmak üzere iki ‘Engelsiz Şenlik’ düzenlenecektir. Bu amaç doğrultusunda bireylerin engellilerle empati kurabilmesi için ses geçirmez kulaklık ve ışık geçirmez gözlük alınacaktır.
Şenlikte drama ve pandomim gibi etkinlikler, halat çekme, çuval giyme gibi geleneksel yarışmalar, atış, langırt gibi mobil eğlenceler, kaynaştırmalı spor müsabakaları yer alacak ve öğlen yemeği dağıtımı yapılacaktır.
Engellilerin iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla 10 mihmandar ve gönüllü üniversite öğrencileri şenlik boyunca çalışacaktır.
Şenlikte yurtiçinden 2 kişi, yurtdışından 2 kişi olmak üzere, şenlikten önce seçilmiş, örnek teşkil eden 4 engelli bireyin başarı öyküleri katılımcılarla paylaşılacaktır. Ancak henüz kimlerin geleceği belirlenmemiştir.
Engelsiz Şenlik’in en önemli özelliği ise engelli işçiler ile işverenleri bir araya getirecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum bireylerin empati kurmasının ve birbirilerini anlamasının önünü açacaktır.
Faaliyet 5.2 Medya Kampanyası düzenlenmesi (Kısa film, basılı materyaller, kurum ziyaretleri, başarı örneklerinin duyurulması, haber ve reklamlar)
Bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar;
• Engelli ayrımcılığına yönelik kısa film çekimi,
• Ayrımcılık karşıtı temada broşür, afiş basımı,
• Haber & reklam yayınları
Faaliyet 5.3 Görünürlük ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Avrupa Birliği’nin ve Bakanlığın proje verdiği desteğin görünür kılınması amacıyla yürütülecek faaliyettir. Aynı zamanda proje amaçlarının yaygınlaştırılmasını da sağlayacaktır.
İP6. İzleme ve İç/Dış Değerlendirme
Bu faaliyet 2 başlıktan oluşmaktadır Bunlar;
• Faaliyet 6.1 Teknik ve mali raporlarının hazırlanması
• Faaliyet 6.2 İzleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması
Genel Amacı
Engelli kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması

Özel Amacı
PA1 – "Engelli kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması”
PA2- “Engelli kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması”
PA3- “İşgücü piyasasında Engelli kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması

Beklenen Sonuçlar
S1 – “Proje başarıyla yönetildi ve kurumların proje yönetim kapasitesi gelişti.”
S2-" Engelliler iş aramak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona kavuştu; Engellilerin yasal hakları, kamunun verdiği hizmetler, girişimcilik teşvikleri konusunda farkındalığı arttı ve engellilerin/dezavantajlıların girişimciliğinin artırılması yoluyla iş piyasasına girişleri kolaylaştı.”
S3-“Engellilerin (Yüzyüze ve/veya Uzaktan) mesleki eğitiminde kullanılabilecek referans çerçeve program ve e-materyaller oluştu ve uzaktan eğitim ile Engellilerin mesleki becerileri gelişti.”
S4-“Mesleki eğiticilerin Engellilerle iletişim kurma, yüzyüze ve uzaktan öğretim becerileri gelişti.”
S5-“Bölgesel/ulusal düzeyde eğitimci, işgücü piyasası temsilcileri ve işverenlerin engelli kişilere yönelik ayrımcılığı azaldı.”
S6- Proje ekibi ve kurumlar [iletişim ve işbirliğine yönelik kurullar, protokoller, iletişim ağı v.b.yoluyla] iyi yönetişim ve [dış izleme danışmanlığı ile] bağımsız izleme-değerlendirme kültürlerini benimsedi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Engelleri Aşalım Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
kguney@kastamonu.edu.tr Tel:5061034060