Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1536 Aydınlığa Giden Lokomotif
Proje Genel Bilgileri
Aydınlığa Giden Lokomotif Projesi
Hedef grubun öncelikle sahip oldukları etnisite/karakterestik özelliklerinin onlar için fırsata çevirmek ve toplumda bu zenginlikleri ile hak ettikleri değeri yakalamalarını sağlamak bu proje ile mümkün olacaktır.

Mevcut duruma bakıldığında okulumuz çevresindeki romanların bu gibi doğuştan gelen yeteneklerinin mesela müzikte kendilerine tanıdığını tecrübe ve potansiyel fırsatı değerlendiremedikleri, yine iktisadi hayatta girişkenlik gibi karakterestik özelliklerinin sunduğu ticari performans ve yetenekleri değerlendiremedikleri görülmektedir. Özellikle bu gibi edinimlerini profesyonel anlamda bir meslek halinde devam ettiremedikleri, bu sebeple de başta topluma uyum sağlayamadıkları gibi hatta Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki birçok özyaşam ihtiyaçlarını bile sağlayamaz oldukları çeşitli yardımlara muhtaç yaşadıkları görülmüştür. Bu da beraberinde toplum içinde ciddi problemler (çocuklarının eğitimde başarısız olması, suça meyilli olarak yetişmesi vb.) yaşamalarına neden olmaktadır.

Bu amaçla bu projeyle okulumuz çevresinde yaşayan roman vatandaşlar için istihdam ve sosyal uyum alanında bir dizi faaliyet planlanmıştır.

Başta istihdam alanında romanların mizacına uygun olarak seçilmiş müzik sektörü ve kozmatik sektörüne dair mesleki eğitimlerle hem roman kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine destek olabilecek düzeye erişecek şekilde yetiştirilmeleri hem de roman erkeklerin yeni meslekler edinmeleri ve ekonomik kalkınma ile ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeleri sağlanacaktır.

Projede özellikle kadınların öncülüğünde sosyal uyum faaliyetleri de yürütülecektir. Onların mesleki mesleki eğitim çalışmaları ekonomik gelişimin paralelinde verilecek kişisel gelişim, çocuk bakımı, görgü kuralları gibi eğitimler sosyal uyumu güçlendirecektir. Sosyal uyum çalışmalarında kadınlara ağırlık verilmesinin nedeni de onların sosyal kalkınmada aile hayatına tesir etmede etkin olmalarıdır. Bu sebeple bu projede ekonomik iyileşme paralelinde sosyal uyumla ilgili verilecek eğitimlerin ciddi ve müspet sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Yeni denilebilir ki; bu projede romanların istihdam ile otomatik olarak hayat standartlarını yükseltmeleri sağlanacak ayrıca bununla eşgüdüm halinde de onların sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri ve aile hayatlarını ilgilendiren bazı konularda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.

Neticede hedef kitlemiz için erken evliliğin önüne geçilmesi, hedef kitlenin ve aile fertlerinin suça meyletmelerinin önlenmesi, roman çocukların eğitim yaşamını sonuna dek sürdürmesi, çocuk işçiliğinin bitirilmesi ki zaten buna ihtiyaç duymalarının önlenmesi gibi okulumuz çevresindeki roman vatandaşlarımızın hayatlarında bu ekonomik refaha bağlı olumlu gelişmeler görülmeye başlanacaktır. Çünkü meslek ve iş sahibi olan roman velilerimiz çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeye fırsat ve imkan bulacaklar, çocuklarını çeşitli işlerde çalıştırma gereksinimi hissetmeyecekler, çevrelerinde değer ve itibar kazanarak topluma entegre olmuş şekilde yaşamlarını ikame edebileceklerdir.

Projeyle nihai olarak yararlanacak olan ilgili sektörde de önemli gelişimler söz konusu olacaktır. Mesela; Antakya’da müzikal enstrüman kullanımı ve defne sabunu üretimi alanında nitelikli ve sertifikalı işgücü ihtiyacının bir bölümü mesleksiz ve/veya işsiz olan bu roman vatandaşlardan 40’ının bu projeyle verilecek eğitimlerle (Kadınlar için 320 saatlik el yapımı sabun üretimi kursu, erkekler için 232 saatlik güzel sanatlara hazırlık müzik kursu) mesleki ehliyetlere kavuşmalarıyla sağlanacaktır.

Yine projeyle romanların dışındaki toplumun diğer fertleri de onlarla ilişki ve iletişimlerini müspet anlamda değiştireceklerdir. Çünkü romanların aile ekonomilerinde ciddi anlamda gelişme görülecek bu da diğer bütün sosyal ihtiyaçlarını gidermelerine yarayacak ve diğer bütün sosyal meselelerinde iyileşme görülmesi sağlayacaktır.(Mesela suça meyl oranı azalacak, eğitim seviyesi yükselecek, mesleki meşgaleleri olacağından serbest zamanlarını toplum yararına geçirebilecekler vb.) Projenin 18-55 yaş grubundaki bu işsiz romanlara sağladığı bu meslekleşme imkanı, beraberinde doğal olarak onların özellikle kazandıkları bilgi ve becerilerle iş bulabilmeleri kolaylaşacak ve böylece onlar bulundukları bölgede ekonomiye katkı sağlayan bireyler olarak değer görecekelrdir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi(24 saat), kişisel gelişim(16 saat), girişimcilik eğitimi(24 Saat) ve ilgili sektörlere dair mesleki eğitim alan 40 kursiyerden 25 kursiyer kendi işini kurma konusunda ilk adımları bu projeyle atmış olacak kendi işini kuramayan geri kalan kursiyerler de ilgili alanda ara eleman olarak çalışma imkanı bulacaktır. Yalnız daha kuvvetli olan öngörü şudur ki bu projeyle mesleki eğitim alan 40 roman vatandaşın 40’ının da kendi iş yerini kurmasıdır.

Proje ile roman ailelerin ekonomik alandaki bu gelişmeleri ile birlikte sosyal entegreleri kolaylaşınca doğal olarak okulumuz paydaşlarından da diğer öğrenci velilerinin romanlarla birlikte çeşitli sosyal faaliyetlere yönelmeleri mümkün olacak. Sosyal münasebetleri müspet yönde gelişecek ve artacaktır. Roman alelerin eğitime daha çok önem vermesi ya da zaman ayırabilecek olması dolayısıyla roman öğrencilerde akademik iyileşme görülecek böylece roman öğrencilere karşı diğer ailelerin ön yargıları kırılacaktır. (Yani rahatlıkla diyebiliriz ki ailelerdeki olumlu gelişme öğrencilere yansıyacak bu da diğer velilerce rahatlıkla fark edilebilecektir.)

Projeyle 40 roman kadın erken yaşta evliliğin sakıncası ile ilgili ve sağlıklı çocuk büyütmeyle ilgili,100 roman veli de toplumsal kültür-nezaket kuralları ile ilgili ayrı eğitimlere de tabi tutulunca ekonomik gelişmeyle rahatlayan aileler artık diğer sosyal alanlarda da faaliyetlere katılabilecek zaman imkan ve hazırbulunuşluğu uhdelerinde hissedebileceklerdir. Bu hazırbulunuşlukları sürecinde de yani ekonomik iyileşmenin hissedilmeye başlaması ile birlikte de hemen bu tarz nezaket kuralları, toplumsal meseleler hususunda bilinçlendirileceklerdir.
Genel Amacı
Başta istihdam alanında romanların mizacına uygun olarak seçilmiş müzik sektörü ve kozmatik sektörüne dair mesleki eğitimlerle hem roman kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine destek olabilecek düzeye erişecek şekilde yetiştirilmeleri hem de roman erkeklerin yeni meslekler edinmeleri ve ekonomik kalkınma ile ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeleri sağlamak

Özel Amacı
Okulumuzda öğrencisi bulunan, 18-50 yaş aralığındaki okur-yazar ve üst öğrenim mezunu, eğitime açık;
1.Müzikal enstrüman ile ilgili sanat dalında çalışmaya gönüllü ve yetenekli işsiz 20 roman erkek
2.Defne Sabunu üretimi ile ilgili meslekte çalışmaya gönüllü ve yetenekli 20 roman kadın
3.Çocuk büyütme ve çocuk gelişimi eğitimi almak isteyen 18-45 yaş arası 20 roman kadın
4. Müziğe yetenekli /Müzisyen(koro çalışması için) 6 roman olmak üzere toplam 66 kişiden oluşan hedef grubun öncelikle sahip oldukları etnisite/karakterestik özelliklerinin onlar için fırsata çevirmek ve toplumda bu zenginlikleri ile hak ettikleri değeri yakalamalarını sağlamak

Beklenen Sonuçlar
Faaliyet 1.1 – "Eğitim Faaliyetleri" (Sonuç 1)
1.1.1.Hedef kitlenin somut olarak netleştirilmesi
1.1.2.Proje eğitim programlarının ve materyallerinin hazırlanması ve sınıfların oluşturulması
1.1.3. Mesleki Eğitimlerin verilmesi (20 roman kadına Defne Sabunu üretimi ile ilgili 320 saat, 20 roman erkeğe müzikal enstrüman çalma ile ilgili 232 saat eğitim verildi. Her iki grubu da ayrıca 24 saatlik iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi, 24 saatlik de girişimcilik eğitimi verildi.)
1.1.4.Kurs Sonu Sınavlarının gerçekleştirilmesi
1.1.5.Sertifika Töreni ve Kurs çıktılarının sergilenmesi
1.1.6. İşçi İşveren buluşmasının sağlanması
Faaliyet 2.1. – Faaliyet 2 Sosyal Uyum Faaliyetleri" (Sonuç 2)
2.1.1 Okulumuzda öğrencisi bulunan roman velilerin (100 kişinin) toplumsal kültür, nezaket kuralları ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak için 48 saatlik eğitim verilmesi ayrıca 18-45 yaş arası 20 roman kadına 16 saatlik kişisel gelişim, 62 saatlik çocuk büyütme ve çocuk gelişimi eğitimi verilmesi
2.1.2 Eğitim neticesinde koro oluşturulması, 6 Romana Medeniyetler Korosu çalışmalarına katılma imkanı verilmesi
Faaliyet 3.1 – "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi" (Sonuç 3)
3.1.1. Atölye ve derslik kurulumlarının sağlanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1:“Romanlar(Dom, Aşiret, Abdal vb) gibi yaşayanların işsizliğinin azaltılması."
Hedef/Gösterge
•20 kişiden oluşan El Yapımı Sabun kursu katılımcıları
•10 kişiden oluşan Kokulu Süs Sabunu Üretimi Kursu katılımcıları
•17 kişiden oluşan Girişimcilik Kursu katılımcıları
•20 kişiden oluşan Güzel Sanatlara Hazırlık Gösteri Sanatları (Müzik) Kursu katılımcıları
•22 kişiden oluşan Çocuk Gelişimi Kursu katılımcıları
•Tüm kursları başarı ile tamamlayan 52 ayrı katılımcı
•Sektöre yetişmiş eleman sağlanması
2:“Sosyal uyum önemli ölçüde Sağlandı.”
•100 kişiden müteşekkil Görgü Kuralları,
•20 Kişiden müteşekkil Kişisel Gelişimi,
•22 Kişiden müteşekkil Çocuk Gelişimi Kursiyerleri
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Antakya Hayrettin Özkan Ortaokulu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.