Tüm Duyurular

Linkler
Proje web sitesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İstihdam Destekleri tanıtım sitesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Türkiye İş Kurumu
TRH1.3.PREII/P-03/251 Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor
Proje Genel Bilgileri
Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor projesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile yürütülmektedir. Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler 4 ana grupta özetlenebilir:
- Durum Tespit Faaliyetleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yapılan “Çalıştay” ile Gaziantep özelinde kayıt dışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri tartışılmış ve ardından rapor kamuoyuyla paylaşılmıştır. İl genelinde kayıt dışı istihdam konusunda işçi ve işverenlerin bakış açılarının değerlendirildiği “anket” çalışması yapılmıştır.
- Tanıtım Faaliyetleri: Yerel paydaşların temsilcilerinin katıldıkları toplantılar yapılarak kamuoyu kayıtlı istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirilmiş, kayıtlı istihdamı teşviki amacıyla TV programı ile çeşitli dokümanlar hazırlanarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Bilinçlendirme Faaliyetleri: Kayıt dışı istihdamın seviyesi, ekonomik ve sosyal etkileri, yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı “Kayıt dışı İstihdamla Mücadele” Paneli gerçekleştirilmiş, KOBİ’ler ve çalışanlara yönelik “bilgilendirme seminerleri” yapılmıştır. 2017 yılı başında uygulanmaya başlanan “İstihdam Seferberliği” ni tanıtacak toplantılar yapılmıştır.
- Eğitim Faaliyetleri: Genç işsizlere ve kayıt dışı çalışanlara yönelik 3 mesleki kurs ve 10 ayrı grup “Girişimcilik” eğitimi ile hedef gruba iş kurma ve istihdam edilme fırsatı sağlanmıştır. Gaziantep iş dünyasının ihtiyacına yönelik olarak, KOBİ sahipleri ya da yöneticilerine yönelik olarak verilen 5 ayrı eğitim ve çalışanlara yönelik 9 ayrı eğitim ile hedef grubun yetkinliklerinin artırılması ve KOBİ’lerin kurumsallaşma seviyesinin artırılması hedeflenmiştir.
Genel Amacı
Gaziantep'teki işverenleri, çalışanları ve işsiz gençleri bilinçlendirerek, kayıtlı istihdamı teşvik ederek çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerini ve İş Sağlığı Güvenliği koşullarının geliştirilmesini sağlamak, uzun vadede Gaziantep ve Türkiye’nin kayıt dışı istihdamının azaltılması için yerelde sürdürülebilir çözümler ve yapılar oluşturmaktır.

Özel Amacı
1.Başta üniversitemiz olmak üzere proje ortakları ilgili paydaşların kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kapasitelerini artırmak, 2.İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren Üniversitemiz, İş Kur, Ticaret Odası ve Belediyemiz ve diğer paydaş kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak işsizlik ile mücadelede ortak çözüm stratejileri üretmek
3.Eğitim, seminer, sempozyum ve sosyal faaliyetler ile kayıtsız çalışanlarda ve tüm paydaşlarda kayıt dışı istihdam alanında farkındalık yaratarak, bilinç oluşturmak, 4.İşverenlere yönelik olan eğitim ve sempozyum, birebir görüşme gibi faaliyetler ile oluşturulacak bilinç ile onları kayıtlı işçi çalıştırmaya teşvik etmek, kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu göstererek sosyal güvenlik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek,5.Düşük vasıflı ya da vasıfsız olmaları nedeni ile halen kayıt dışı istihdam edilmekte olan 18-29 yaş arasında en az ilkokul mezunu gençler ve kadınların Halı Desen Tasarımı, Yönetici Asistanlığı ve Aşçılık mesleki eğitimlerine tabi tutularak kayıtlı istihdam alternatiflerinin artırılmasına katkıda bulunmak, 6.İşverenlerin Sosyal Güvence konusuna psikolojik ve sosyolojik bakış açısını tahlil edecek saha araştırmaları gerçekleştirmek,7.Firmaların kurumsallaşma, markalaşma, girişimcilik ve proje kültürlerinin geliştirilmesi ile kayıtlı istihdam potansiyellerinin artırılması.

Beklenen Sonuçlar
•Gaziantep ilinde kayıtlı istihdam algısının somutlaştırılması,
•Kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda eşgüdüm sağlanması
•Yerel paydaşlarda kayıt dışı istihdam alanında kapasite oluşturulması
•Kayıt dışı istihdam alanında bilgi ve veri üretimi
•Sektör ihtiyacına yönelik vasıflı elemanların yetiştirilmesi,
•Paydaşlar arasında farkındalık ve bilinç oluşturulması
•İldeki KOBİ'lerin kayıtlı istihdam potansiyellerinin artırılması
•İldeki KOBİ'lerin hibe ve fon kaynaklarına ulaşılabilirliğinin artırılması
•Kayıt dışı istihdam açısından risk alanında bulunan çalışan ve ya işsizlerin istihdam alternatiflerinin artırılması
•Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı
•Afiş Broşürler rollup, kitapçıklar, bilgilendirme dokümanları gibi görsellerin oluşturulması
•Kamu spotları oluşturulması
•Örnek İşveren Ödülleri verilmesi
•Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Paneli
•Kayıt Dışı İstihdam Algısı Raporu

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında,

Kayıtlı istihdamı destekleyen çeşitli eğitimlerin toplam katılımcı sayısı 650, Sosyal ortaklardan, sivil toplum örgütlerinden vs. eğitim, seminer, çalıştay veya diğer proje faaliyetlerine katılan personel sayısı 1524, Farkındalık artırma faaliyetlerinin ve materyallerin (yazılı görsel-işitsel medya, internet vs.) sayısı 9748, Yürütülen çalışma, anket, araştırma, hazırlanan teknik rapor vs. sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
bilgi@kayitliistihdam.net Tel: 342 211 80 80/1228 Faks: 342 211 80 81