Tüm Duyurular

Linkler
UMES-AY WEB SİTESİ
TRH1.2.PYEIS/P-03/628 Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri İle Asansör B...
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ’nın IV. Bileşeni “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında uygulanan, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” altında hibe alan, Sözleşme Makamı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı, hibe faydalanıcısının Türk Metal Sendikası, proje ortağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği ve proje iştirakçisinin Buga Otis firması olduğu “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri ile Asansör Bakım ve Onarımcısı Meslek Elemanı Yetiştirme Projesi – UMES-AY”, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Süresi: 1 yıl (12 ay) süreyle; 01.03.2016 – 28.02.2017
Sözleşme Makamı: ÇSGB Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
Hibe Faydalanıcı: Türk Metal Sendikası
Proje Ortağı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği (ÇSGD)
Proje İştirakçisi: Buga Otis A.Ş.
Projenin Genel Hedefi
Hedef bölgelerde, genç nüfusun iş gücüne katılımını sağlayarak, istihdam oranlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak.
Projenin Özel Hedefleri
Yetersiz meslek eğitimi veya meslek eğitimi almamış olmaları sebebiyle istihdamda yer bulamayan işsiz gençlere, istihdam piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, uygulamalı meslek eğitimleri verilecek ve bu eğitimler yoluyla elde edecekleri yeterlilikler ile gençlerin istihdam edilebilirlikleri sağlanacaktır. Branşlaşamamaktan veya işgücü taleplerine uygun yetiştirilememesinden kaynaklanan genç insan gücünün israfının yüksek oranda bulunduğu ülkemizde, bu proje ile hedef bölgelerdeki gençlere geniş kapsamlı mesleki eğitim ile bir mesleği ifa etmek için gerekli bilgi ve beceriyi vermek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, bu projeyle; proje ortağı ve iştirakçi kuruluş vasıtasıyla, uygulamalı mesleki eğitiminin finans ve organizasyonunda sosyal tarafların sorumluluk almaları ve İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde mevcut genç işsizlerin, iş gücüne katılımı hedeflenerek, “asansör bakım onarımcılığı” mesleğine yönelik bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışma ile aşağıdaki hedeflere ulaşmak öngörülmüştür:
Mesleki Eğitimde günümüz teknoloji ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim atölyelerinin kurulması,
Yararlanıcıların söz konusu meslek alanlarında mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak; mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
Mesleki eğitim belgesi sahibi nitelikli genç işgücü hareketliliğinin arttırılmasıyla, genç nüfusun işsizliğinin azaltılmasına ve istihdamlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması,
Öngörülen hedef grubun istihdam olanakları için sektör katkısının iştirakçi kuruluş bünyesinde yerel örgütlerimizle sağlanması ve hedeflenen çalışmaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Projenin Hedef Grupları
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde ikamet eden İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı; Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Makine ve Mekatronik mühendisliği bölümlerinden mezun, 20-29 yaş aralığındaki 60 genç,
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde ikamet eden İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı; meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanından mezun, 17-29 yaş arasındaki 80 genç,
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde ikamet eden İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı; ilköğretim ve genel liselerden mezun, meslek eğitimi almamış olmaları nedeniyle istihdamda yer bulamayan, 15-29 yaş arasındaki 80 genç
Projenin Nihai Faydalanıcıları
Asansör Bakım Onarımcılığı sektöründe faaliyet gösteren ve kalite standartları gereği bu niteliklere sahip işgücünü çalıştırması zorunlu olan işletmeler ve yöneticileri
Hedef illerde ikamet eden Asansörlü binalarda ikamet eden apartman ve bina yöneticileri
Mesleki eğitim yoluyla istihdamı sağlanan hedef kitle, aileleri ve sosyal çevresi
Asansörlü binalarda ikamet eden asansör kullanıcıları
Görünürlük Faaliyetleri
Projenin; hedef kitle, bölge ve nihai faydalanıcılara tanıtımı- AB görünürlüğünün sağlanması amacıyla, projenin 1. ayından başlayarak tüm proje süresince devam edecektir. Bu kapsamda, basın duyuruları hazırlanarak yerel ve ulusal basında yer alması sağlanacak, proje ve faaliyetleri; hazırlanacak afişler, broşürler, proje sonuç kitapçıkları yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Asansör Bakım Onarımcılığı Atölye/Laboratuvarlarının Oluşturulması Faaliyetleri
Proje hedef kitlesinin mesleki eğitimlerinin yapılacağı ve projenin de sürdürebilirliğini sağlayacak atölyeler; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde, MEB ile birlikte belirlenen mesleki ve teknik liselerde kurulacaktır.

Kurulacak atölyelerde; gençlerin, asansör bakım-onarımcılığı mesleki yeterliliğine sahip olmalarını sağlayacak “asansör bakım-onarımı eğitimleri” için gerekli olan ekipmanlar kurulacak ve diğer ilgili ders malzemeleri ile ders notları temin edilecektir.
Asansör Bakım Onarımcılığı Mesleki Eğitim Faaliyetleri
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde ikamet eden, İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı; üniversitelerin elektrik-elektronik, makine ve mekatronik mühendisliği bölümlerinden mezun 60 genç, meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojileri alanından mezun 80 genç ve ilköğretim ile genel liselerden mezun 80 genç olmak üzere toplamda 220 gence “Asansör Bakım ve Onarımcılığı” üzerine MYK Meslek Standartları ve Yeterlilikleri çerçevesinde, meslek liselerinde kurulan atölye ve laboratuvarlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.

Bu eğitimleri alacak olan gençler, asansör-bakım onarımcısı olmanın kanunen belirlediği yeterlilik ve standartlara sahip olacaklardır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, yeterliliklerini belgeleyen sertifika verilecektir.
Mevzuat Semineri Faaliyetleri
Projemizde asansör bakım ve onarım meslek standartları ve yeterlilikleri hakkında farkındalığın sağlanması ve Asansör Mevzuatı ve Yönetmeliklerinin getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla; Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde, 405 asansör firması yetkilisine; “Asansör Bakım-Onarım Mevzuat Semineri” ve 200 apartman yöneticisine; “Asansör Bakım-Onarımı Mevzuat konusunda Görev ve Sorumluluklar Semineri” olmak üzere toplamda sekiz seminer düzenlenecektir.
İşe Yerleştirme ve İstihdam Faaliyetleri
Tüm eğitimlerin sonunda hem katılımcı belgesi verilecek hem de başarılı olanlara onaylı sertifikalar verilecektir. MYK Sertifikasının zorunlu olduğu kursiyer grubu için düzenlenen sınavda başarılı olanlara ayrıca MYK sertifikası verilecektir. Bu kapsamda, proje hazırlık aşamasında ve uygulama süresinde asansör bakım ve onarım teknik personeli talebinde bulunan 405 firma ile kursiyerlerin istihdam edilmelerine yönelik görüşmeler yapılacak ve kursiyerlerin minimum %50'sinin işe yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Genel Amacı
Hedef bölgelerde genç nüfusun iş gücüne katılımını sağlayarak istihdam oranlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak

Özel Amacı
Yetersiz mesleki eğitime sahip veya meslek eğitimi almamış olmaları sebebiyle istihdamda yer bulamayan işsiz gençlere, istihdam piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri çerçevesinde uygulamalı meslek eğitimi yoluyla nitelik kazandırarak sertifikalandırmak, en az %50 istihdam edilebilirliklerini sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
1.1- Proje ofisi ve ekibi oluşturuldu
1.2-Hedef illerde eğitim atölye ve laboratuvarları kuruldu.
1.3- Projenin tanınırlığı ve görünürlüğü sağlandı.
2.1- 405 İşletme yöneticisi Asansör Bakım-Onarım Mevzuatı konusunda bilgilendirildi.
2.2- 200 Apartman ve bina yöneticisi Asansör Bakım-Onarımı Mevzuatına yönelik Görev ve Sorumlulukları hakkında bilgilendirildi.
3.1-Üniversitelerin Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendislikleri mezunu hedef dört ilden 15’şer, 60 işsiz gencin alanda mesleki gelişimleri sağlandı.
3.2- Meslek Liselerinin makine, metal ve elektronik bölümlerinden mezun hedef dört ilden 20’şer, toplam 80 işsiz gencin alanda kalifikasyonları sağlandı.
3.3- İlköğretim ve genel liselerden mezun, dört ilde 20’şer, toplam 80 işsiz gencin alanda meslek edinmeleri sağlandı
4-Meslek eğitimlerine katılan 220 gencin minimum %50'si istihdam edildi.
5-220 gencin; iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, hak arama yolları, işçi alacakları, genel sağlık sigortası, iş kazaları, meslek hastalıkları vb. çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında eğitimi sağlandı ve kitapların dağıtımı yapıldı
6- Sınavda başarılı olan katılımcılara Ulusal Mesleki Yeterlilik Sertifikası verildi
7-Raporlama
8- Asansör kitabı(250 adet)

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
Eğitimlerle MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ alanında sertifika alan katılımcıların sayısı 90, İSTİHDAM GARANTİLİ kurslara katılan genç sayısı 122, kurs, staj, danışmanlık vb hizmetlere katılım neticesinde İSTİHDAM EDİLEN gençlerin sayısı 24 olarak gerçekleştirilmiştir.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Asansör Bakım Onarımcısı eğitimi için laboratuvar oluşturulmuş ve donatılmıştır. Söz konusu illerde “Asansör Bakım-Onarım Mevzuatı konusunda görev ve sorumluluklar” ve “Asansör Bakım Onarım Mevzuatı” konularında seminer düzenlenmiş ve 850 kişi faydalanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca hazırlayan sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.