Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1746 Çiçekler Solmadan…
Proje Genel Bilgileri
ÇİÇEKLER SOLMADAN... PROJESİ
A-Projenin Hedefleri:

Genel Amaç: Hakkari’de Köyden kente zorunlu göç etmiş kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amaçlar: 1- Göç nedeniyle yoksullaşan 200 aileye rehberlik, sosyal hizmet ve rehabilitasyon hizmetini sunarak sosyal entegrasyonlarını sağlamak.

2- Göçmen ailelerden çalışan çocukların ebeveyni 150 kişiye mesleki yeterlilik eğitimlerini vermek.

3- Kadın kursiyerler için yöresel kilim dokuma atölyesini açmak.

4- Hedef bölgede yerinden edilmiş kişilerin sorunları alanındaki farkındalık seviyesini güçlendirmektir.


B-Hedef Gruplar:

1- Çalışan çocukların ebeveynlerinden, göç mağduru 150 kişi.

2- Göç nedeniyle yoksullaşarak çocuğunu çalıştırmak zorunda kalan 200 aile

3- Proje personeli (3 kişi):

4- Eğitmenler (7 kişi) :

5- Proje sahibi - Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü.

6- Proje Ortağı 1- Hakkari Esnaf Odası Başkanlığı.

7- Proje Ortağı 2- Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.

8- Proje Ortağı 3- Yüksekova Eğitim Kültür ve Çevre Derneği

9- Proje İştirakçisi 1- Hakkari Rehberlik Araştırma Merkezi

10- Proje iştirakçisi 2- İş Kur İl Müdürlüğü.

12- Proje İştirakçisi 3- Hakkari Üniversitesi.

13- Nihai Faydalanıcılar: a- Hedef grupların aileleri (2000 kişi). b- Hedef bölgede çalışan çocuklar, mevsimlik işçiler ve onların aileleri. c- Resmi kurumlar, STK’lar, Yerel İdareler ve hedef bölge insanı.


C-Ana faaliyetler:

1- Proje ofisi ve ekibini kurmak.

2 - Proje tanıtım toplantısı düzenlemek

3- Eğitimlere katılacakları belirleyip kayıt etmek.

4- Eğitim atölyeleri için ekipman almak.

5- Proje yayınları, tanıtım, reklam ve görsel materyali hazırlamak.

6- Web sayfasını kurmak.

7- Eğitim Programlarını hazırlamak.

8- Mesleki kurslar vermek.

8.1. Karo ve fayans döşeme kursu

8.2. Metal teknolojileri/ kaynakçılık kursu.

8.3. Yöresel kıyafet

8.4. Yöresel kilim dokuma kursu.

8.5. Sıhhi tesisat kursu.

8.6. Bilgisayar ve web tasarımı kursu

9- Göç mağduru ailelere rehberlik, rehabilitasyon ve sosyal hizmet sunmak.

10- Göç olgusu, göçün doğurduğu sorunlar ve çözüm önerileri alanında detaylı bir araştrıma yapmak.

11- işsizlik, çocuk işçi ve mevsimlik işçiliği önleme alanında farkındalık artırma faaliyetleri düzenlemek.

12- Almanya’ya teknik gezi düzenlemek.

13- Proje sürdürülebilirliğini sağlama faaliyeti

14- Proje kapanış toplantısı düzenlemek.

15- Proje ara ve nihai raporlarını hazırlamak.

D- Sonuçlar:

D.1. Beklenen Sonuçlar:

1- Proje ofisi ve ekibi kuruldu.

2- Hakkarili çalışan çocukların ebeveynleri mesleki eğitim alarak istihdam edilme olanağına kavuştu.

3- Proje yayınları, reklam tanıtım materyalleri ile, Eğitim müfredatları hazırlandı

4- 1 Adet yöresel kilim dokuma atölyesi kuruldu.

5- Hakkari’deki göç olgusu, sorun ve çözüm önerileri alanında detaylı bir araştırma yapıldı.

6- Kursiyerlerin % 30’u istihdam edildi.

7- Özgüven kazanan dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu sağlandı.

8- Hedef kitle ile ilgili farkındalık arttı, çocuk işçilikte %15 oranında azalma görüldü.

9- Kursiyer ailelerinin ekonomik refah düzeyi yükseldi.

10- Mesleki kurs ve eğitimlere rağbet arttı/ kalifiye insan sayısında artış meydana geldi.

11- İstihdam olan ebeveynler ekonomik güce kavuşarak çocuklarını okula tekrar gönderdiler.

12- Göç nedeniyle yoksullaşmış aileler aldıkları eğitimler ile rehabilite oldular. Köylerine dönüş yaparak üretime katılmaya karar verdiler.

13- Teknik gezi ile kurumumuz, özel sektör temsilcileri ve kursiyerlerin teknik kapasitesi arttı.

D.2.Proje çıktı ve Yayınları:

Proje çıktı ve Yayınları:

- Proje ofisi

- Tam donanımlı 6 adet eğitim atölyesi

- 2 adet derslik

- 4 atölye için alınan makine ve ekipman (Bütçede detaylandırılmıştır)

- Proje ofisi için alınan makine ve ekipman

- Eğitim müfredatı ve programı

- Eğitimde başarı sağlamış 150 kişiİ; 150 MEB onaylı sertifika

- 2000 adet broşür ( projeyi tanıtır)

- 2000 adet çocuk işçiliği ile mücadele kitabı

- Sosyal rehabilitasyon eğitimine tabi tutulmuş 200 aile

- 200 adet afiş

- 2 adet tanıtım levhası

- 8 adet bez afiş

- 1000 adet şapka

- 1000 adet bloknot

- 1 adet rapor/ araştırma sonucu ve yayınlanmış kitabı

E-Kullanılacak Yöntem ve Kaynaklar:

Yöntem 1- Proje Ekibi ve Ofisini Kurmak:

Projenin, programın ve projenin hedefleri doğrultusunda sağlıklı yürütülebilmesi için proje ofisi ve ekibi oluşturulacaktır. Proje ofisi için yer kiralanmayacak olup kurumumuzun bir odası tahsis edilecektir. Projenin bütün iş ve işlemleri bu ofisten sevk ve idare edilecektir. Proje işlerini sevk ve idare etmek üzere bir proje koordinatörü, proje asistanı ve proje sekreteri ile tam zamanlı sözleşme imzalanacaktır. Ayrıca proje kapsamında verilecek mesleki ve beceri eğitimlerini yürütmek üzere 6 eğitmen, sosyal rehabilitasyon eğitimleri için eğitmen ile sözleşme imzalanarak proje ekibi oluşturulacaktır. Proje asistanı okulun tahsis edeceği tam zamanlı bir personel olacak ve eş-finansman karşılığı çalışacaktır.

Bu yöntemin tercih edilme nedeni proje ofisi ve ekibi olmadan proje faaliyetlerinin yürütülmesinin olanaksız olmasıdır.

Yöntem 2- Almanya’ya teknik gezi düzenlemek:

8 kişinin Almanya gönderilmelerinin nedeni; teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri merkezden takip etmek, tecrübe paylaşımını sağlamak ve mesleki eğitimde elde edilen yeni bilgi ve teknolojileri kendi mesleki eğitim kurumlarımızda ve işletmelerimizde kullanmaya imkan sağlamaktır. Öğretmen ve işletmelerin sürekli kendilerini yenilemelerine zemin hazırlamaktır. Bu yöntemle proje sonrasında da mesleki eğitim alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek sağlanacaktır.

Yöntem 3- Mesleki yeterlilik alanında eğitimlerin verilmesi:

Proje kapsamında 150 kişiye mesleki yeterlilik kursları verilecektir. Kursiyerler zorunlu göç nedeniyle yerinden edilmiş ve yoksul düşmüşlerdir. Istihdam dışı kalmaları onları yoksullaştırmıştır. Bunula beraber başka işletmelerde çalışabilecek mesleki yeterliliklere sahip değildirler. Kendi işlerini kuracak mali kapasiteden yoksundurlar.

Bu yöntemin amacı:

- İş başı eğitimleri ile Pratik kazandırmak ve özel sektör için kursiyerleri hazırlamak.

- Dezavantlı kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçmelerine yardımcı olmalarını sağlamak.

- Özel sektör- işsiz kişiler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini artırmak

- Dezavantajlı kişilere meslek seçiminin önemini kavratarak onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçmelerine olanak sağlamak

Yöntem 4- projenin tanıtımının sağlanması ve proje sonuçlarının duyurulması:

Projenin tanıtılmasını sağlamak için broşürler tanıtım levhaları afişler basılacak ve dağıtılacaktır. Proje sonunda projenin çıktılarını ve sonuçlarının duyurulması için basın toplantısı düzenlenecektir. Hedef bölgede istihdamın mesleki eğitim ile ilişkisi alanında farkındalığın oluşması için ziyaretler gerçekleştirilecek ve iki adet çalıştay/ toplantı düzenlenecektir. Bu yöntemin kullanılma nedeni:

- İşsizlik, yoksulluk ve yoksunluk toplumsal sorunlardır. Toplumsal sorunlarda toplum desteği olmadan, toplumu ikna etmeden başarı sağlanamaz.

- Yerinden edilmişlik, yoksulluk, işsizlik vb alanda farkındalık/ duyarlılık oluşturmak.

- Projenin ilde ve bölgede sinerji oluşturmasını sağlamak

- Projenin yerel sahiplenmesini sağlamak

- Mesleki ve teknik eğitimin önemi alanında farkındalık seviyesini güçlendirmek

- Mesleki kurum ve işletmelerin kalifiye elaman yetiştirmeleri konusunda bilinçlendirmek

- Gençlerin istihdam edilmelerine ve istihdamda kalmalarına olanak sağlamak

- Hedef kitlenin idari ve teknik kapasitesini geliştirerek üretimdeki kalite ve verimliliği sağlamak için bu yöntem teklif edilmiştir.

Yöntem 5- Göç olgusu, göçün doğurduğu sorunlar ve çözüm önerileri alanında detaylı bir araştrıma yapmak:

Bu yöntemin seçilme nedeni;

Güvenlik nedeniyle Hakkari'de yaklaşık köylerin % 56'sı boşaltıldı. Hakkari kent merkezine ve büyük metropollere giden insanlar büyük sosyal ve ekonomik sorunlarla yüzleştiler. İlimizdeki göç olgusu üzerinde sağlıklı bir araştırma yapılmamıştır. Zorunlu göçün doğurduğu sosyal, ekonomik, psikolojik ve güvenlik sorunları ve bunlara karşı alınabilcek önlemlerın detaylı somut bulgularla araştırılması devlet erki ve STK'ların bu konuda çözüm üretici önlem almaların beraberinde getirecektir. Zorunlu göç her anlamda bölgemize yıkım getirmiştir. Bunun başında da çocuk işçiliği gelmektedir. Çocuk işçiliğinin önüne geçmek vicdani bir sorumluluktur. Bu araştırma bir araştırma firmasına hizmet alım yolu ile ihale edilecektir. Hazırlanan rapor Hakkari'deki Valilik, bütün resmi kurumlar, STK'lar ve ÇSGB başta olmak üzere bakanlıklara dağıtılacaktır. Politika düzeyinde sağlıklı önlemlerin alınması için araştırma verileri ilgili kurumların elini güçlendirecektir.
Genel Amacı
Genel Amaç: Köyden kente zorunlu göç etmiş kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Özel Amaçlar: 1- Göç nedeniyle yoksullaşan 200 aileye rehberlik, sosyal hizmet ve rehabilitasyon hizmetini sunarak sosyal entegrasyonlarını sağlamak 2- Göçmen ailelerden çalışan çocukların ebeveyni 150 kişiye mesleki yeterlilik eğitimlerini vermek. 3- Kadın kursiyerler için yöresel kilim dokuma atölyesini açmak.

Beklenen Sonuçlar
1- Proje ofisi ve ekibi kuruldu. 2- Hakkarili çalışan çocukların ebeveynlerinden 150 kişi mesleki eğitim alarak istihdam edilme olanağına kavuştu. 3- Kursiyerlerin % 50’si istihdam edildi. 4- Özgüven kazanan dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu sağlandı. 5- Hedef kitle ile ilgili farkındalık arttı, çocuk işçilikte %15 oranında azalma görüldü. 6- Kursiyer ailelerinin ekonomik refah düzeyi yükseldi. 7- Mesleki kurs ve eğitimlere rağbet arttı/ kalifiye insan sayısında artış meydana geldi. 8- İstihdam olan ebeveynler ekonomik güce kavuşarak çocuklarını okula tekrar gönderdiler. 9- Göç nedeniyle yoksullaşmış aileler aldıkları eğitimler ile rehabilite oldular. Köylerine dönüş yaparak üretime katılmaya karar verdiler.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- Proje ofisi ve ekibi kuruldu. 2- Hakkarili çalışan çocukların ebeveynlerinden 150 kişi mesleki eğitim alarak istihdam edilme olanağına kavuştu. 3-Kursiyerlerin % 50’sinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. 4- Özgüven kazanan dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu sağlandı. 5- Hedef kitle ile ilgili farkındalık arttı, çocuk işçilikte %15 oranında azalma görüldü. 6- Kursiyer ailelerinin ekonomik refah düzeyi yükseldi. 7- Mesleki kurs ve eğitimlere rağbet arttı/ kalifiye insan sayısında artış meydana geldi. 8- İstihdam olan ebeveynler ekonomik güce kavuşarak çocuklarını okula tekrar gönderdiler.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
FG